BCPG ลงทุน โรงไฟฟ้า CCE สหรัฐ 5 พันล้านบาท

483

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯเข้าลงทุนเพิ่มเติมในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในประเทศสหรัฐอเมริกา

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 BCPG USA Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น(Purchase and Sale Agreement) กับ  730 Carroll, LLC (“ผู้ขาย”) เพื่อทำรายการซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของหุ้นทั้งหมดใน Carroll County Energy Holdings LLC (“บริษัทเป้าหมาย”) ในจำนวนเงินไม่เกิน 145 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า 5,031 ล้านบาท )

ซึ่งบริษัทเป้าหมายถือหุ้นร้อยละ 100 ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ Carroll County Energy LLC (“CCE”) มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 700 MW ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่ที่ เขตแครอล รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา (โดยจะเรียกว่า “ธุรกรรมการซื้อหุ้น”)

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “เกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ”)

โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.20 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิเมื่อคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 38.68 โดยถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่าแต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บีซีพีจี เปิดเผยว่า การเข้าลงทุนเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแครอล เคาน์ตี้ เอนเนอร์ยี่ ในรัฐโอไฮโอครั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่า โรงไฟฟ้าดังกล่าวสามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ โดยจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี PJM ตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ และครอบคลุมการขายไฟฟ้ากว่า 13 รัฐ ในสหรัฐอเมริกา และเนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูงและมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำ จึงมีความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับการประมูลราคาขายไฟฟ้าในตลาดไฟฟ้าเสรี

โดยการซื้อหุ้นเพิ่มเติมในครั้งนี้ส่งผลให้บีซีพีจีมีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าธรรมชาติแครอล เคาน์ตี้ เอนเนอร์ยี่เพิ่มขึ้นจาก 61 เมกะวัตต์เป็น 341 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังสหรัฐอเมริกาโดยได้เข้าซื้อหุ้นในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ แครอล เคาน์ตี้ เอนเนอร์ยี่ และ เซาท์ ฟิลด์ เอนเนอร์ยี่ ในรัฐโอไฮโอ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ฮามิลตั้น ลิเบอร์ตี้ และฮามิลตั้น เพทรีออต ในรัฐเพนซิลเวเนีย คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วน ณ ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 857 เมกะวัตต์