ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP-NP หลักทรัพย์ ACAP เหตุผู้สอบบัญชีไม่ส่งข้อสรุปงบการเงินสิ้นสุด 30 มิ.ย.66

295

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP หลักทรัพย์ของ บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP) กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป วันที่ 11 สิงหาคม 2566 และขึ้นเครื่องหมาย NP วันที่ 15 สิงหาคม 2566

เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ ACAP ต่อไป เนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง