ก.ล.ต. เตรียมออกเกณฑ์ตั้งกองทุนรวมแบบ “fast track” หนุนบลจ.ขายโปรดักส์สอดคล้องกับภาวะตลาด

176

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบเร่งด่วน (แบบ fast track) เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) สามารถเสนอขายกองทุนรวมได้สอดคล้องกับสภาวะตลาด

ก.ล.ต. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบ fast track จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บลจ. สามารถจัดเตรียมการเสนอขายกองทุนรวมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับสภาวะตลาด ในขณะเดียวกันผู้ลงทุนยังคงได้รับข้อมูลที่มีสาระสำคัญถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน โดยกำหนด หลักการการอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบ fast track ดังนี้

  1. เพิ่มประเภทกองทุนรวมที่สามารถยื่นคำขอจัดตั้งแบบ fast track ได้ โดยให้ครอบคลุมถึงกองทุนฟีดเดอร์ (กองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมอื่นเพียงกองทุนเดียว) และกองทุนรวมที่มีลักษณะคล้ายกับกองทุนรวมที่ได้รับ
    การอนุมัติแบบปกติจาก ก.ล.ต.
  2. เพิ่มมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่า กองทุนรวมดังกล่าวมีคุณภาพที่เพียงพอ ได้แก่ การเพิ่มคุณสมบัติของ บลจ. ที่สามารถยื่นคำขอได้ การปรับปรุงระยะเวลาในการอนุมัติคำขอ เพื่อให้ ก.ล.ต. มีระยะเวลาในการคัดกรอง (screening) และการระงับสิทธิในการยื่นคำขอ กรณีพบข้อบกพร่องสำคัญจากการตรวจสอบ
  3. การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลประเภทและความเสี่ยงของกองทุนรวมให้ครบถ้วนและชัดเจนยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกองทุนรวมตราสารหนี้และกองทุนรวมผสม (ไม่รวมถึงกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีลักษณะเป็นกองทุน buy & hold) ต้องกลับมายื่นคำขออนุมัติจัดตั้งแบบปกติ เพื่อให้ ก.ล.ต. ได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้การคุ้มครองผู้ลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น