จับตา ครม. แต่งตั้งข้าราชการระดับสูง-ถกปัญหาเบี้ยคนชรา

200

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหม เป็นประธาน ซึ่งอาจจะมีวาระพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในบางกระทรวง โดยเฉพาะตำแหน่งที่จะเกษียณอายุในเดือน ก.ย.66 เช่น ปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งต้องติดตามว่ารัฐมนตรีเจ้ากระทรวง จะเสนอเข้าที่ประชุม ครม.ให้มีการพิจารณาหรือไม่

นอกจากนี้ ที่ประชุมครม. อาจจะมีหารือถึงกรณีการปรับหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อคัดกรองให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลังจากมีเสียงคัดค้านจากพรรคการเมืองต่างๆ ว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือไม่ และมองว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสม ที่รัฐบาลรักษาการจะเร่งดำเนินการ

สำหรับวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ ได้แก่

 • กระทรวงคมนาคม เสนอขออนุมัติผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำ ชั้นที่ 1 A เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สำหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารชุดสำหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. …
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างกฎกระทรวงการตกทอดทางมรดก และการโอนสิทธิในที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิ โดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และขอขยายระยะเวลาดำเนินการจัดทำกฎตาม พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518
 • กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. …
 • กระทรวงกลาโหม เสนอร่างกฎกระทรวงการอนุญาตเกี่ยวกับยานพาหนะ ซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์
 • กระทรวงการต่างประเทศ รายงานผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซียครั้งที่ 8 และกิจกรรมคู่ขนาน
 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอสรุปผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎรในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
 • ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ … (ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2539 ฯ)
 • ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับที่ …) พ.ศ. … (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2528)
 • ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ. … และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. …
 • รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย
 • รัฐบาลสาธารณรัฐยูกันดา เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐยูกันดา ประจำประเทศไทย
 • รัฐบาลสาธารณรัฐนิการากัว เสนอขอเปลี่ยนแปลงเขตอาณาให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัวประจำญี่ปุ่น มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐนิการากัว ประจำสาธารณรัฐเกาหลี

ทั้งนี้ ก่อนการประชุม ครม. นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ นายกสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย นำคณะวงโยธวาทิตตัวแทนประเทศไทย ที่เข้าร่วมการแสดงในเทศกาลวงโยธวาทิตระดับนานาชาติ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย เข้าพบนายกรัฐมนตรี