JAS ชี้แจงความคืบหน้าข้อมูล-ดำเนินการแก้ไข กรณีถูกขึ้นเครื่องหมาย C

186

บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ว่า ได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงแนวทางแก้ไขเหตุที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จากการที่บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว สำหรับงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยมีสรุปแนวทางแก้ปัญหา และทิศทางการดำเนินงานในอนาคตเพื่อแก้ไขดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนชำระแล้ว ในงบการเงินรวมอยู่ระดับร้อยละ 15 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

แผนดำเนินการแก้ไขเพื่อเพิ่มอัตราส่วน “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ให้มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว

– การจำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม JASIF และหุ้นสามัญในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 32,420 ล้านบาท ให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด จากที่คาดว่าจะเสร็จทันภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ในกรณีเช่นนี้จากงบแสดงฐานะการเงินเสมือนของไตรมาสที่ 2 ปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะมีกำไรประมาณ 25,047 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 27,364 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
637 ของทุนชำระแล้วของบริษัท (รายละเอียดแสดงตามตารางแนบท้าย) มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวยังมิได้รวมคำนวณถึงรายการปรับปรุงทางบัญชีอื่นๆ ที่อาจมีขึ้นจากเงื่อนไขตามสัญญาการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้อง ณ วันปิดการซื้อขายกิจการ

ทั้งนี้คาดว่าคณะกรรมการ กสทช.จะมีข้อสรุปกับธุรกรรมดังกล่าวในช่วงเดือนตุลาคม 2566

– การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ (Asset Revaluation) ซึ่งส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มจะแสดงอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นประมาณ 4,000 – 4,500 ล้านบาท

– การเร่งเจรจาหาข้อยุติในคดีพิพาทกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่มีมูลหนี้ประกอบด้วยเงินต้น และดอกเบี้ย รวมประมาณ 4,702 ล้านบาท ซึ่งหากเจรจาเป็นผลสำเร็จ บริษัทจะสามารถบันทึกรายได้จากส่วนที่เป็นดอกเบี้ยได้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 2,184 ล้านบาท

– เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 บริษัทฯ ได้แจ้งต่อ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทจัดการของกองทุนรวม JASIF ขอให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วย JASIF ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เพื่อพิจารณาผ่อนผันเพื่อหยุดพักการชำระค่าเช่า และการผิดนัดชำระค่าเช่าตามสัญญาประกันรายได้

ตลอดจนการยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หากได้มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยจะมีผลให้ 3BB ไม่ต้องสำรองส่วนการประกันรายได้ค่าเช่าซึ่งเป็นส่วนหนี้สินของ 3BB มูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท ทั้งนี้มูลค่าที่แน่ชัดของส่วนของผู้ถือหุ้นภายหลังการแก้ไขสัญญาดังกล่าวอยู่ระหว่างการยืนยันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทTagsJAS