“ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์” ขายหุ้น CPALL กว่า 2 ล้านหุ้น รับเงิน 130.42 ล้านบาท

577

“ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์” แจ้งก.ล.ต. ขายหุ้น “ซีพี ออลล์” กว่า 2 ล้านหุ้นราคา 61.96 บาท รวมเป็นเงิน 130.42 ล้านบาท

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของผู้บริหารและกรรมการ (แบบ 59) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่าได้ขายหุ้น CPALL จำนวน 2,105,000 หุ้น ที่ราคา 61.96 บาท รวมเป็นเงิน 130,425,800 บาท

โดยทำธุรกรรมเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2566 ภายหลังการขายหุ้น CPALL ส่งผลให้ถือหุ้นลดลงที่ 6,962,580 หุ้น

ราคาหุ้น CPALL ย้อนหลัง 1 เดือน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) บมจ.ซีพี ออลล์ มีมติอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน ครั้งที่ 4 (Employee Joint Investment Program: EJIP) เนื่องจากมีนโยบายให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ และเกิดความจงรักภักดีอยู่กับองค์กร จึงได้จัดตั้งโครงการ EJIP ดังกล่าว

โดยโครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2569 รวมระยะเวลา 3 ปี