มหาดไทย อนุมัติ สถานบริการ เขตการบิน EEC เปิดได้ 24 ชม.

379

ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 26 ส.ค. เผย กระทรวงมหาดไทย ไฟเขียว ให้สถานบริการในเขตการบินโซน EEC เปิดบริการได้ 24 ชม. รองรับการบินฟื้นตัว

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ วันที่ 26 สิงหาคม 2566 โดยเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 และมาตรา 30 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ โดยให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 6/1 แห่งกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ พ.ศ. 2547

ข้อ 6/1 สถานบริการตามมาตรา 3 (1) ถึง (5) ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาต ให้ตั้งสถานบริการตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา และตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง กำหนด เขตส่งเสริม : เมืองการบินภาคตะวันออก ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ให้เปิดทำการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยที่ได้มีการกำหนดเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง กำหนดเขตส่งเสริม : เมืองการบินภาคตะวันออก ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สมควรกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมเมืองการบิน ภาคตะวันออกให้เปิดทาการได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมของเมืองการบิน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม :

รัฐบาลเผย “​EEC ระยะ 1” สุดปัง เม็ดเงินลงทุนทะลุเป้า 2 ล้านลบ. หนุนแผนระยะ 2 ปี 66-70 ตั้งเป้า 2.2 ล้านลบ.

ครม.ไฟเขียวกฎกระทรวงอนุญาตเปิด “สถานบริการ” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ EEC