BCP เคาะราคาซื้อขาย “หุ้น ESSO” ที่ 9.8986 บาท/หุ้น หลังจบดีล ควบรวม มูลค่าทั้งสิ้น 1.16 หมื่นลบ. เตรียมทำเทนเดอร์ 34%

517

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ว่า บริษัทได้ยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) ของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เอสโซ่) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอสโซ่

BCP จะเข้าดำเนินการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือจำนวนทั้งสิ้น 1,177,108,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 34.01% ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของ ESSO) บริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขข้อบังคับก่อนการเข้าซื้อหุ้น บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) (ESSO) เสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด BCP และ ESSO ตกลงราคาซื้อขายสุดท้ายสำเร็จเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ราคา 9.8986 บาทต่อหุ้น โดยมูลค่าที่เสนอซื้อทั้งหมด 11,651.72 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ ESSO จำนวน 2,283,750,000 หุ้น หรือคิดเป็น 65.99% จาก ExxonMobil Asia Holdings Pte.Ltd (ผู้ขาย) ในมูลค่า 22,605,926,000 บาท หรือคิดเป็นราคา 9.8986 บาท/หุ้น และจะชำระราคาค่าหุ้นสามัญให้กับผู้ขายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้ราคาซื้อขายหุ้นของกิจการ ตามสัญญาซื้อขายหุ้น เท่ากับ 9.8986 บาทต่อหุ้น โดยราคาซื้อขายดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลจากการดำเนินธุรกิจซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินสุทธิและรายการเทียบเท่าหนี้สิน เงินทุนหมุนเวียน และรายการอื่นตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้โดยรายการที่ปรับปรุงดังกล่าวจะอ้างอิงจากงบการเงินไตรมาสล่าสุดฉบับสอบทานก่อนวันที่มีการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จ ดังนี้

มูลค่ากิจการ (Enterprise Value) ที่ 55,500 ล้านบาท

  • หัก หนี้สินสุทธิและรายการเทียบเท่าหนี้สิน (หนี้สินรวมหักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)
  • บวก รายการปรับปรุงทางการเงินอื่น
  • บวก การปรับปรุงเงินทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้อง ส่วนต่างระหว่างเงินทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ของงบการเงินอ้างอิง และเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจในระดับปกติ ประกอบกับการปรับปรุงจำนวนและราคาของสินค้าคงเหลือไฮโดรคาร์บอน
  • บวก การปรับปรุงรายการอื่นตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งประกอบด้วย สินค้าคงเหลือของกิจการนำเข้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและสารละลายเคมีภัณฑ์ซึ่งเป็นกิจการที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรม ค่าตอบแทนที่ผู้ขายชำระให้แก่กิจการ สำหรับกิจการที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมภายหลังจากวันที่ของงบการเงินอ้างอิง (หากมี) หักด้วยเงินปันผลที่ถึงกำหนดชำระในช่วงระหว่างภายหลังวันที่ของงบการเงิน และก่อนวันที่มีการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น ทั้งนี้คิดเป็นมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value)

อ้างอิง : https://weblink.set.or.th/dat/news/202308/0420NWS280820230845050757T.pdf