SIRI ทุ่ม 830 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้นสามัญ “เอส 71 พร็อพเพอร์ตี้” ถือครอง 100%

409

บมจ.แสนสิริ ( SIRI ) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ว่า เมื่อวันที่ 31 ส.ค. บริษัท สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้เข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัท เอส 71 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (S71) จากผู้ถือหุ้นเดิมของ S71 ภายใต้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้มอบอำนาจให้รักษาการประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ภายหลังธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญแล้วเสร็จ S71 จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เอส 71 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทั้งหมด 6,500,000 หุ้น ประกอบด้วย

  1. บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) จำนวน 6,499,998 หุ้น
  2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ จำนวน 1 หุ้น
  3. นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล จำนวน 1 หุ้น

ซึ่งบริษัท สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จำกัด ได้เข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เอส 71 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (S71) จากผู้ถือหุ้นเดิมของ S71 จำนวน 6,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน S71 ในราคารวมทั้งสิ้น 830,744,937.12 บาท (ซึ่งเป็นราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายได้เจรจาตกลงกันโดยพิจารณาจากมูลค่าที่ดินที่เป็นทรัพย์สินหลักของ S71)

โดยทรัพย์สินหลักของ S71 คือ ที่ดินบริเวณแขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดินรวมทั้งหมดประมาณ 6 ไร่ 9.9 ตารางวา และไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่นใด

ซึ่งโครงสร้างกรรมการภายหลังธุรกรรมแล้วเสร็จ ดังนี้

  1. นายอภิชาติ จูตระกูล
  2. นายวันจักร์ บุรณศิริ
  3. นายอุทัย อุทัยแสงสุข
  4. นายนพพร บุญถนอม

ที่มา : https://weblink.set.or.th/dat/news/202308/0577NWS310820231704140551T.pdf