พาณิชย์ เตรียมจัดสัมมนารับมือมาตรการ CBAM ของ EU ก่อนเริ่มใช้มาตรการ 1 ต.ค. 66

216

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จับมือพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ และรับฟังความเห็นกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง มาตรการ CBAM ของสหภาพยุโรป (อียู) 5 ก.ย.นี้ ก่อนเริ่มใช้มาตรการ 1 ต.ค. กับผู้นำเข้าสินค้า 6 กลุ่ม ได้แก่ เหล็กและเหล็กกล้า, อะลูมิเนียม, ซีเมนต์, ปุ๋ย, ไฟฟ้า และไฮโดรเจน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เตรียมจัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่องมาตรการ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ของสหภาพยุโรป (อียู) ในวันที่ 5 กันยายนนี้ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สืบเนื่องจากที่สหภาพยุโรป (EU) ได้ออกประกาศเตรียมใช้มาตรการ CBAM กับ 6 กลุ่มสินค้า ได้แก่ เหล็กและเหล็กกล้า อะลูมิเนียม ซีเมนต์ ปุ๋ย ไฟฟ้า และไฮโดรเจน โดยในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2568 กำหนดให้ผู้ที่นำสินค้า 6 กลุ่มเข้ามาในสหภาพยุโรป จะต้องแจ้งข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินค้านั้น และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ผู้นำเข้าจะต้องซื้อ “ใบรับรอง CBAM” ตามปริมาณการปล่อยก๊าซฯ

นางอรมน กล่าวว่า กรมฯ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมเวทีสัมมนาครั้งนี้ โดยผู้แทนกรมจะนำเสนอข้อมูลสถานะล่าสุดของมาตรการ CBAM ของสหภาพยุโรป องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกฯ และสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สทสย.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จะนำเสนอเรื่องแนวทางการรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซฯ และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะนำเสนอเรื่องกระบวนการทวนสอบ (verification) และการรับรอง (accreditation) การปล่อยก๊าซฯ

นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ พิฆเนศวร รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก, นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม, ดร. สวนิตย์ บุญญาสุวัฒน์ คณะทำงาน BCG Model และนายนที สิทธิประศาสน์ กรรมการและเลขานุการ สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย รวมทั้งจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมการรับมือในมาตรการดังกล่าวของไทย

ทั้งนี้ กรม อบก. และ สอท. มีแผนจะนำความเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อจัดทำแผนการทำงานต่อไป โดยเฉพาะการหารือกับสหภาพยุโรป เรื่องเตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลเรื่องนี้ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทย ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้