ส่องความเคลื่อนไหว “ปฏิทินหุ้น” 12 ก.ย.66

213

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยปฏิทินหลักทรัพย์ 12 กันยายน 2566 โดยมีทั้งหลักทรัพย์ที่ขึ้นเครื่องหมาย XD (Excluding Dividend) หมายถึงผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล รวมถึงขึ้นเครื่องหมาย XM (Excluding Meetings) หมายถึงผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

โดย ตลท.อธิบายไว้ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงเครื่องหมายไว้บนหลักทรัพย์เป็นระยะเวลาล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์ (กรณีตราสารทุน) และล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์ (กรณีตราสารหนี้)

โดยปฏิทินหลักทรัพย์ ประจำวันที่ 12 กันยายน 2566 ดังนี้

เครื่องหมาย XD

  • บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU กำหนดจ่ายปันผล 29 ก.ย. ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น
  • บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS กำหนดจ่ายปันผล 29 ก.ย. ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น
  • บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ HMPRO กำหนดจ่ายปันผล 27 ก.ย. ในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น

เครื่องหมาย XM

  • บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CIG วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 13 ก.ย. วันที่ประชุม 9 ต.ค. 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วาระการประชุมการเพิ่มทุนและการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :