“CHO” ชี้แจงชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ 4 ชุด 20.5 ลบ. มีผล 15 ก.ย.66 เผยอยู่ระหว่างเสนอแผนระดมทุนขยายการสร้างรายได้

209

บมจ. ช ทวี (CHO) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ว่า ตามที่บริษัทได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัททั้งหมดรวม 4 รุ่น ได้แก่ CHO212A CHO21OA CHO229A และ CHO228A ซึ่งต่อมาบริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระเงินต้นบางส่วน และดอกเบี้ยหุ้นกู้ ซึ่งถึงกำหนดชำระไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัด และผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว รวมทั้งอนุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call default) ตลอดจนอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้

โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัทตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น ครั้งแรก จำนวน 20,556,471.75 บาท ในวันที่ 15 กันยายน 2566 โดยมียอดการชำระดอกเบี้ย ดังนี้

หุ้นกู้ CHO212A

  • ดอกเบี้ยจ่ายงวดชำระ 22 พฤษภาคม 2566 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อชำระในวันที่ 15 กันยายน 2566 อัตราดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี จำนวนเงินที่จ่าย (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย) 8,343,228.25 บาท
  • ดอกเบี้ยผิดนัดชำระงวดชำระ 22 พฤษภาคม 2566 อัตราดอกเบี้ย 2.0% ต่อปี จำนวนเงินที่จ่าย (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย) 457,292.95 บาท
  • ดอกเบี้ยจ่ายงวดชำระ 15 กันยายน 2566 อัตราดอกเบี้ย 5.0% ต่อปี จำนวนเงินที่จ่าย (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย) 4,382,399.15 บาท

หุ้นกู้ CHO21OA

  • ดอกเบี้ยจ่ายงวดชำระ 15 กันยายน 2566 อัตราดอกเบี้ย 5.0% ต่อปี จำนวนเงินที่จ่าย (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย) 4,418,941.36 บาท

หุ้นกู้ CHO229A

  • ดอกเบี้ยจ่ายงวดชำระ 15 กันยายน 2566 อัตราดอกเบี้ย 5.0% ต่อปี จำนวนเงินที่จ่าย (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย) 1,643,488.15 บาท

หุ้นกู้ CHO228A

  • ดอกเบี้ยจ่ายงวดชำระ 15 กันยายน 2566 อัตราดอกเบี้ย 5.0% ต่อปี จำนวนเงินที่จ่าย (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย) 1,311,121.89 บาท

ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ดังกล่าวผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ตามที่กำหนดไว้แล้ว บริษัทยังคงให้ความเชื่อมั่นว่ามีความตั้งใจในการชำระดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหุ้นกู้ไปจนครบกำหนดอายุหุ้นกู้ พร้อมกันนี้บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่อง และร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้ใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยบริษัทอยู่ระหว่างเสนอแผนการระดมทุนเพื่อขยายการสร้างรายได้ของบริษัทที่จะเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและจะแจ้งรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป