“ชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์” ลาออกบอร์ด DEMCO มีผล 28 ก.ย.66

176

บมจ.เด็มโก (DEMCO) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ว่า นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดข้างต้น เนื่องจากมีภารกิจมาก โดยการลาออกดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดให้มีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งที่ว่างลงในคณะกรรมการตรวจสอบในทันทีหรือภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด คือ 3 คนนั้น บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ได้รับการแต่งตั้งตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยบริษัทจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป