EA ผุดโรงไฟฟ้าขยะภูเก็ต มูลค่า 2 พันลบ. ผลิตไฟฟ้าได้ 9.9 เมกะวัตต์ คาดก่อสร้าง 3 ปี รับรู้รายได้ปี 69

295

นายวสุ กลมเกลี้ยง Executive Vice President บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เปิดเผยว่า บริษัท อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม EA ชนะการประมูลโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผาขนาดไม่น้อยกว่า 500 ตัน/วัน บนพื้นที่เกาะภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 ก.ย.66 ได้มีการลงนามสัญญากับเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมลงทุนในรูปแบบลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการในรูปแบบ BOT (Build Operate Transfer) (ก่อสร้าง-ดำเนินงาน-โอนสิทธิ) โดยใช้เทคโนโลยีระบบเตาเผาแบบตะกรับขนาดไม่น้อยกว่า 500 ตัน/วัน ผลิตไฟฟ้าได้ 9.9 เมกะวัตต์ บนพื้นที่ 24,000 ตารางเมตร (ประมาณ 15 ไร่) ระยะเวลาโครงการ 20 ปี ไม่รวมระยะเวลาก่อสร้าง โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท

โครงการดังกล่าวจะช่วยลดปัญหามลพิษ และการขาดแคลนพื้นที่ในการกำจัดมูลฝอยเพื่อใช้ในการฝังกลบ อีกทั้งเป็นการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกๆ ปี เทศบาลนครภูเก็ตตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นที่ปรึกษาในการศึกษาความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุนกำจัดขยะมูลฝอย และออกแบบระบบเตาเผาขยะมูลฝอยสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อทดแทนระบบเตาเผาขยะมูลฝอยขนาด 250 ตันต่อวัน (ชุดเดิม) โดยได้คัดเลือกให้บริษัทร่วมดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผาขนาดไม่น้อยกว่า 500 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต

สัญญาการลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการเป็นแบบเอกชนเป็นผู้ลงทุนและขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในรูปแบบ VSPP ขนาด 8 เมกะวัตต์ ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี และคาดว่าจะรับรู้รายได้ในช่วงปี 69 โดยมีอัตรารับซื้อไฟฟ้า (FiT) 5.14 บาท/หน่วย และ Premium 0.70 บาท/หน่วย ในช่วง 8 ปีแรก รวมเป็น 5.84 บาท/หน่วย หลังดำเนินการ 20 ปี ทางบริษัทฯ จะโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่เทศบาลนครภูเก็ต

นอกจากนี้บริษัทยังได้เริ่มดำเนินการโครงการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งในปีที่ผ่านมาเทศบาลภูเก็ตมีขยะมูลฝอยติดเชื้อมากกว่า 600 ตันต่อปี โดยใช้เทคโนโลยีการกำจัดเชื้อด้วยไอน้ำ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข บริษัทฯ เห็นว่าธุรกิจนี้จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงการนำขยะติดเชื้อมากำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีของเกาะภูเก็ตที่ยั่งยืนต่อไป

โครงการนี้เป็นโครงการที่ 2 ต่อเนื่องจากโครงการกำจัดขยะชุมชนบนพื้นที่เกาะล้านที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี รวมไปถึงการเป็นโครงการต้นแบบที่ช่วยสนับสนุนในการนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างเช่น รถบรรทุกขยะไฟฟ้าของบริษัทฯ เข้ามาใช้ในพื้นที่ดังกล่าว และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ของ EA ในอนาคต