ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งเกณฑ์เห็นชอบ สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

154

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับ สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สมาคมฯ) เพื่อให้มีบทบัญญัติรองรับการให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลสมาคมฯ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน International Organization of Securities Commissions (IOSCO) เพื่อคุ้มครอง รักษาประโยชน์ของผู้ลงทุน และให้เกิดความเป็นธรรมกับสมาชิกของสมาคมฯ รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดโดยรวม

ก.ล.ต. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการประชุม ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เห็นควรให้จัดทำหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบสมาคมฯ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1) การขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบสมาคมฯ ผู้ขอรับความเห็นชอบต้องมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานตามที่กำหนด เช่น โครงสร้างการกำกับดูแลสมาคมฯ ที่สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (good governance) การมีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิกและกำกับสมาชิกที่โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีการกีดกันการแข่งขัน เป็นต้น

2) การกำหนดหน้าที่ของสมาคมฯ ภายหลังการได้รับความเห็นชอบ สมาคมฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการ good Governance เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และมีระบบรองรับการดำเนินงานตามที่กำหนดตลอดเวลาในการออกหรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิก ต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ก.ล.ต.ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นซึ่งมีรายละเอียดหลักการและร่างประกาศในเรื่องดังกล่าวบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=941 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถศึกษาและแสดงความคิดเห็นได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ก.ล.ต. หรือทาง e-mail : aurawan@sec.or.th หรือwitchulada@sec.or.th จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2566

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :