เช็คมติ ครม. 26 ก.ย.66 แต่งตั้ง-โยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลายกระทรวง

752

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหลายหน่วยงาน ดังนี้

♦ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอให้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดกระทรวงฯ ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

♦ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอให้ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

♦ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ตำแหน่งว่าง และสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการ จำนวน 7 ราย ได้แก่

 1. แต่งตั้งนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. แต่งตั้งนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 3. แต่งตั้งน.ส.ปรีญาพร สุวรรณเกษ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
 4. แต่งตั้งนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 5. แต่งตั้งนายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
 6. แต่งตั้งนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ
 7. แต่งตั้งนายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.66 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

♦ กระทรวงคมนาคม เสนอย้ายข้าราชการระดับสูงที่ปฏิบัติหน้าที่เดียวติดต่อกันเป็นเวลาครบ 4 ปี และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงทดแทน เพื่อเป็นการสับเปลี่ยนหมุนเวียน จำนวน 2 ราย ดังนี้

 1. นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี ย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ทดแทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ
 2. นายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงฯ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

♦ กระทรวงคมนาคม เสนอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งข้าราชการระดับสูงต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) จำนวน 2 ราย ดังนี้

 1. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2568
 2. นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง จะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2567

♦ กระทรวงพาณิชย์ เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ และเพื่อเป็นการสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการ จำนวน 2 ราย ดังนี้

 1. นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 2. น.ส.โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

♦ กระทรวงการต่างประเทศ เสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 3 ราย ดังนี้

 1. น.ส.มรกต เจนมธุกร อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา
 2. นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
 3. นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

♦ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้

 1. น.ส.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 2. นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

♦ สำนักงบประมาณ เสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 2 ตำแหน่ง ดังนี้

 1. น.ส.กนกรัตน์ ขุนทอง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ
 2. นายอภิชาต รัตนราศรี ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

♦ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เสนอแต่งตั้งนายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ รองผู้อำนวยการฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

♦ สำนักนายกรัฐมนตรี เสนอรับโอน พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป