ครม.เห็นชอบให้ไทย บริจาคเงินอุดหนุนสำหรับ ศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน 3 ปี

163

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้ไทยบริจาค เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Regional Mine Action Center: ARMAC) (ศูนย์ ARMAC) เป็นเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567- พ.ศ. 2569) วงเงินรวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ศูนย์ ARMAC จัดตั้งขึ้น ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ศูนย์ได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (operational budget) ซึ่งการที่ไทยพิจารณามอบเงินอุดหนุนตามความสมัครใจสำหรับการดำเนินงานของศูนย์ ARMAC จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของไทยในการแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิด และแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของไทยที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ ARMAC อย่างต่อเนื่อง

โดยที่ศูนย์ดังกล่าวเป็นองค์กรที่รัฐบาลกัมพูชาให้ความสำคัญ ภายใต้ความร่วมมือกรอบอาเซียน ดังนั้น การบริจาคเงินอุดหนุนตามความสมัครใจของไทยจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-กัมพูชา และเป็นการสนับสนุนการดำเนินนโยบายของไทยในกรอบทวิภาคีอีกทางหนึ่งด้วย

 

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :