SIRI ขายหุ้น บิ๊ก ทัช 1 40.50% ให้กองทุนส่วนบุคคล ในราคา 20.25 ล้านบาท

462

บมจ. แสนสิริ (SIRI) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ว่า บริษัทได้เข้าทำธุรกรรมขายหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 40.50 ของหุ้นทั้งหมดของ บริษัท บิ๊ก ทัช 1 จำกัด ให้แก่กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด (“กองทุนส่วนบุคคลฯ”) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เป็นจำนวน 202,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.50 ของทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท บิ๊ก ทัช 1 จำกัด อันเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจถือครองที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 20,250,000 บาท

ทั้งนี้การทำรายการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้บริษัทบิ๊ก ทัช 1 จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 59.50 : 40.50 ระหว่างบริษัทฯและกองทุนส่วนบุคคลฯเพื่อพัฒนาโครงการที่พักอาศัยเพื่อขาย ภายใต้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้มอบอำนาจให้ประธานอำนวยการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยบริษัทบิ๊ก ทัช 1 จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ทุนเริ่มต้น 50 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 5 แสนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทรัพย์สินหลักคือที่ดินรอการพัฒนา

ทั้งนี้โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังธุรกรรมแล้วเสร็จ เป็น บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) สัดส่วนการถือหุ้น 59.50% จากเดิมที่ถือ 100% และกองทุนส่วนบุคคลฯ 40.50% ขณะที่โครงสร้างกรรมการภายหลังธุรกรรมแล้วเสร็จมีดังนี้

  1. นายอุทัย อุทัยแสงสุข
  2. นายนพพร บุญถนอม
  3. นายสมัคถ์คม ต่างวิวัฒน์
  4. นางสาววรางคณา อัครสถาพร

 

อ่านข่าวเพื่มเติม :