ตลท.จี้ “ALL” ชี้แจงทุกประเด็น 12 ต.ค.66 งบการเงิน-ผิดสัญญาเงินกู้-ยกเลิกสัญญาซื้อขายที่ดิน

365

เช้าวันนี้ 28 ก.ย. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เตือนนักลงทุนขอให้ศึกษาข้อมูลงบการเงินของ บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเมนท์ ( ALL ) และติดตามคำชี้แจงของบริษัท

หลัง ALL ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินเนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่อง

และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับผลขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน การด้อยค่าเงินมัดจำค่าที่ดิน การยุติข้อพิพาทจากการผิดสัญญาเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก รวม 1,178 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ (781) ล้านบาท รวมทั้งยังมีคดีความที่ถูกฟ้องร้องจากการที่กรรมการทำสัญญาลงทุนในฐานะบริษัทเพียงผู้เดียวและข้อพิพาทที่บริษัทร่วมทุนเรียกร้องให้บริษัทปฏิบัติตามสัญญา รวมจำนวน 758 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตลท.ให้ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงินของ ALL และติดตามคำชี้แจงของบริษัทต่อไป

ประเด็นที่ตลท.ขอให้บริษัทชี้แจง เป็นรายละเอียดของรายการ ผลกระทบต่อบริษัท แนวทางแก้ไข แนวทางปรับปรุงระบบควบคุมภายในและระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีก

รวมถึงความเห็นและบทบาท ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวข้างต้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น