กุลิศ สมบัติศิริ ลาออกประธานกรรมการ-ประธานคณะกรรมการลงทุน EGCO มีผล 1 ต.ค.66

349

บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ว่า บริษัทใคร่ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า นาย กุลิศ สมบัติศิริ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการลงทุน ของ EGCO โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้หากมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก บริษัทจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO) ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ (Holding company) ที่ประกอบธุรกิจ 1) ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในฐานะรายใหญ่ (IPP-Independent Power Producer) และรายเล็ก (SPP-Small Power Producer) 2) ธุรกิจการให้บริการด้านเทคนิคการจัดการแก่โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

โดยเริ่มต้นซื้อขายเมื่อ 16 ม.ค. 2538 หุ้นสามัญทุนจดทะเบียน 5,300,000,000.00 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 5,264,650,000.00 บาท ขณะที่ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 ก.ย. 2566 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 31,261 ราย จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) 27,413 ราย หรือประมาณ 44.73%

 

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :