ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ “MAX” เหตุผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 65

223
MAX

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ MAX กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินไตรมาส 1 ปี 2565 ถึงงบการเงินปี 2565

โดยบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MAX จะถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 และขึ้นเครื่องหมาย NP ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินไตรมาส 1 ปี 2565 ถึงงบการเงินปี 2565 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

ทั้งนี้ MAX เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน โดยปัจจุบัน MAX ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1-2 ปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์จึงยังคงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ MAX ต่อไป