ผู้ถือหุ้น BKI อนุมัติแผนปรับโครงสร้างบริษัท

174

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 นำโดยนายชัย โสภณพนิช (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ที่ 2 จากขวา) ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ (ซ้ายสุด) Senior Partner บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย และนายเอนก คีรีเสถียร (ขวาสุด) เลขานุการบริษัท

โดยที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ โดยการจัดตั้ง บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BKIH) และจะดำเนินการยื่นไฟลิ่ง (แบบ 69/247-1) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อพิจารณาต่อไป โดย BKIH จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อแลกกับหุ้นสามัญของ BKI ในอัตราเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ BKI ต่อ 1 หุ้นสามัญของ BKIH และภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้นแล้ว BKI จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ BKIH จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนที่หุ้นของบริษัทฯ ในวันเดียวกัน ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง