ตลท.จี้ NEWS แจงงบงวด 6 เดือน บุ๊กขาดทุนมูลค่าสินทรัพย์ฯ-ค่าใช้จ่าย 217 ลบ. แต่รายได้แค่ 7 ลบ.

317

ตลท.จี้ NEWS ชี้แจงข้อมูลงบการเงินงวด 6 เดือน ปี 2566 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 หลังบันทึกผลขาดทุนมูลค่าสินทรัพย์ฯ-ค่าใช้จ่ายสูง 217 ลบ. แต่รายได้แค่ 7 ลบ.

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้ บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (NEWS) ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินงวด 6 เดือน ปี 2566 เกี่ยวกับการบันทึกผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 90 ล้านบาท นอกจากนี้ยังปรากฏรายการต้นทุนในการจัดจำหน่าย 127 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่มีรายได้ 7 ล้านบาท ส่งผลให้ขาดทุนสุทธิ 308 ล้านบาท ซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน สภาพคล่อง และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ให้ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงินของNEWS และติดตามคำชี้แจงของบริษัท

โดยสรุปข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงินงวด 6 เดือน ปี 2566 ดังนี้

  • ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน มูลค่า 90 ล้านบาท (36% ของมูลค่าเงินลงทุน) ในระหว่างงวด 6 เดือน ปี 2566 เงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มขึ้น 203 ล้านบาท เป็น 249 ล้านบาท โดยมีมูลค่ายุติธรรมคงเหลือ 142 ล้านบาท
  • ต้นทุนในการจัดจำหน่าย มูลค่า 127 ล้านบาท (47% ของค่าใช้จ่าย) บริษัทชี้แจงใน MD&A ว่าต้นทุนในการจัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้นจากส่วนงานหลักทรัพย์ โดยส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในขณะที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน มีค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 92 ล้านบาท เป็นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการจากการทำสัญญาค่าประชาสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 76 ล้านบาท

ประเด็นที่ขอให้บริษัทชี้แจง คือ รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ความเหมาะสมของรายการและแนวทางบริหารความเสี่ยง รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวข้างต้นว่าได้พิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง และฐานะการเงินของบริษัทอย่างไร

 

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :