ส่องความเคลื่อนไหว “ปฏิทินหุ้น” 18 ต.ค.66

189

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผย ปฏิทินหุ้น 18 ตุลาคม 2566 โดยมีทั้งขึ้นเครื่องหมาย XM (Excluding Meetings) ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และ XE (Excluding Exercise) ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิในการนำตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง

ขึ้นเครื่องหมาย XE

  • ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG-W5 วันปิดสมุดทะเบียน 20 ต.ค. 2566 วันแจ้งความจำนงใช้สิทธิ 26 ต.ค. 2566 – 09 พ.ย. 2566 วันที่แปลงสภาพ 10 พ.ย. 2566 – 10 พ.ย. 2566 ในราคาแปลงสภาพ 1.00 บาท
    อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ :หุ้นสามัญ) 1 : 1

ขึ้นเครื่องหมาย XM

  • บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ APEX วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 19 ต.ค. 2566 วันที่ประชุม 16 พ.ย. 2566 เวลา 10.00 น. วาระการประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกรรมการ, การเพิ่มทุน