ดุสิตโพล เผยคนคาดหวังรัฐบาลทำนโยบายโปร่งใส พอใจผลงาน ลดราคาพลังงาน

272

ดุสิตโพล เผยคนคาดหวังรัฐบาลทำนโยบายโปร่งใส ซื่อสัตย์ รวมถึงคาดหวังแก้ปัญหาค่าครองชีพสูง พอใจผลงาน ลดราคาพลังงาน ค่าเดินทาง ค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม น้ำมัน

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน”

1. สิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อ “รัฐบาล” ณ วันนี้

 • อันดับ 1 ทำตามนโยบายที่ให้ไว้ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ 80.43%
 • อันดับ 2 แก้ปัญหาค่าครองชีพสูง 64.52%
 • อันดับ 3 กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ประเทศ 62.65%
 • อันดับ 4 บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 59.52%
 • อันดับ 5 ดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ 58.89%

2. สิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อ “ฝ่ายค้าน” ณ วันนี้

 • อันดับ 1 ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ 78.70%
 • อันดับ 2 ทำงานในพื้นที่ เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชน 76.56%
 • อันดับ 3 ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล 67.38%
 • อันดับ 4 เป็นฝ่ายค้านที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมา 67.02%
 • อันดับ 5 ร่วมมือในการทำงานกับรัฐบาล 51.25%

3. ผลงานของ “รัฐบาล” ที่ทำให้ประชาชนรู้สึกมีความหวัง

 • อันดับ 1 ลดราคาพลังงาน ค่าเดินทาง ค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม น้ำมัน 51.54%
 • อันดับ 2 นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 49.30%
 • อันดับ 3 ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค 49.11%

4. ผลงานของ “ฝ่ายค้าน” ที่ทำให้ประชาชนรู้สึกมีความหวัง

 • อันดับ 1 การตั้งใจตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล 85.05%
 • อันดับ 2 สร้างความตระหนักรู้ในประเด็นสังคมที่ทันสมัย เช่น เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 69.16%
 • อันดับ 3 การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล 61.03%

5. เต็ม 10 คะแนน ประชาชนให้คะแนนการทำงานของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านกี่คะแนน

 • ฝ่ายรัฐบาล 5.52 คะแนน
 • ฝ่ายค้าน 5.86 คะแนน

ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล่าวมาจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,132 คน (สำรวจทางออนไลน์) สำรวจระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2566