ประธานสภาฯ นำชื่อ “ชัยธวัช ตุลาธน” หัวหน้าพรรคก้าวไกล ขึ้นทูลเกล้าฯ เป็นผู้นำฝ่ายค้าน

208

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้นำชื่อ นาย ชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล ขึ้นทูลเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน

รายงานข่าว แจ้งว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ต่อกรณีที่พรรคก้าวไกล เลือกนายชัยธวัช เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่แล้ว ซึ่งถือว่าครบองค์ประกอบในการเป็นผู้นำฝ่ายค้าน ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 106 วรรคแรกกำหนดไว้ คือ เป็น สส. ผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาฯ ที่มีจำนวน สส.มากที่สุด และมีสมาชิกไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภา หรือรองประธานสภา

ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 106 วรรคสาม กำหนดให้ประธานสภาฯ เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ

อย่างไรก็ดี ขณะนี้มีจดหมายแจ้งเวียนจากสำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาฯ ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมพิธีรับรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านแล้ว

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง