สรรคนนท์-จอมขวัญ จิราธิวัฒน์ ขายหุ้น ZEN รวม 17.28 ล้านหุ้น

266

“สรรคนนท์-จอมขวัญ จิราธิวัฒน์” กรรมการ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขายหุ้น ZEN รวม 17.28 ล้านหุ้น ในราคา 10.10 บาท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ และนางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ กรรมการ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ZEN ได้ทำรายการขายหุ้น ZEN รวมทั้งหมด 17.28 ล้านหุ้น

โดยเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ ขายหุ้น ZEN จำนวน 8,640,000 หุ้น ในราคา 10.10 บาท

ด้วยการทำรายการผ่านตลาดหลักทรัพย์ (Big Lot) (บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)) ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ถือหลังวันที่ทำรายการอยู่ที่ 46,095,200 หุ้น จากก่อนทำรายการ 54,735,200 หุ้น

ขณะที่เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ายหุ้น ZEN จำนวน 8,640,000 หุ้น ในราคา 10.10 บาท

ด้วยการทำรายการผ่านตลาดหลักทรัพย์ (Big Lot) (บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)) ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ถือหลังวันที่ทำรายการอยู่ที่ 46,095,200 หุ้น จากก่อนทำรายการ 54,735,200 หุ้น