ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือ “หุ้นกู้ PPH206A” ใช้สิทธิประชุม 28 พ.ย. พิจารณาขยายเวลาไถ่ถอนอีก 1 ปี 6 เดือน

99

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ PPH206A ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ

ตามที่บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ PPH206A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมี บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยการประชุมดังกล่าวมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการชำระคืนเงินต้นบางส่วน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงจำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ที่ตราต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ โดยไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งหนังสือถึงผู้ออกหุ้นกู้เพื่อเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลันแล้ว

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบและใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย