ราชกิจจาฯ ประกาศ อายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามขึ้นเงินรางวัล “ลอตเตอรี่”

234

ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ห้ามบุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ขึ้นเงินรางวัล ลอตเตอรี่ มีผลบังคับตั้งแต่งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วย การกำหนดขั้นตอนการจ่ายเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก (Lottery 6: L6) ปี หรือสลากอื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย พ.ศ.2566 โดยเนื้อหาระบุถึงห้ามบุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ขึ้นเงินรางวัล ลอตเตอรี่

โดยรายละเอียดในประกาศระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกําหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่นที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทําขึ้นเพื่อจําหน่าย เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) ซึ่งกําหนดวิธีจําหน่ายเป็นแบบใบและหรือแบบดิจิทัล หรือวิธีการจําหน่ายอื่นตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกําหนด
อาศัยอานาจตามความใน 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกําาหนดขั้นตอน การจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) และหรือสลากอื่นที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทําขึ้นเพื่อจําหน่าย พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

(1) ระเบียบสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกําหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่นที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทําขึ้นเพื่อจําหน่าย พ.ศ. 2560

(2) ระเบียบสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกําหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากอื่นที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทําขึ้นเพื่อจําหน่าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ข้อ 4 การติดต่อขอรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) และหรือ สลากอื่นที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทําขึ้นเพื่อจําหน่าย ให้พนักงานผู้มีหน้าที่จ่ายรางวัล ดําเนินการตามขั้นตอนการจ่ายรางวัล ในวันและเวลาทําการที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกําหนด หรือที่ได้ประกาศไว้

ข้อ 5 ห้ามบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ติดต่อขอรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล หกหลัก (Lottery 6: L6) และหรือสลากอื่นที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทําขึ้นเพื่อจําหน่าย

ข้อ 6 ให้พนักงานผู้มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับเงินรางวัลทราบถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนการขอรับเงินรางวัลโดยให้ผู้ขอรับรางวัลต้องแสดงหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ที่ทางราชการออกให้ และปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

(1) การขอรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) แบบใบ ต้องลงชื่อ และนามสกุลด้านหลังสลากที่ถูกรางวัลทุกฉบับ หรือตามที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศกําหนด

(2) การขอรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) แบบดิจิทัล ผ่านสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องประกอบด้วยข้อมูลสลากที่ถูกรางวัล มีสถานะรับเงินรางวัล กับสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือตามที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศกําหนดการบันทึกข้อมูลผู้ขอรับเงินรางวัลให้บันทึกข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ที่ทางราชการออกให้ เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของการจ่ายเงินรางวัล

ข้อ 7 กรณีสลากชํารุดที่นํามาขอรับเงินรางวัล สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะกําหนด วันรับเงินรางวัลแก่ผู้ขอรับเงินรางวัลภายในห้าวันทําการ นับจากวันยื่นขอรับเงินรางวัลเพื่อทําการตรวจพิสูจน์ ความถูกต้องของสลากนั้นก่อน

ข้อ 8 กรณีที่มีปัญหาการยื่นขอรับเงินรางวัลและกําหนดเวลาการรับเงินรางวัล นอกจาก ที่กล่าวมาแล้ว ผู้ขอรับเงินรางวัลสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองจ่ายรางวัล สํานักจ่ายรางวัล ในวันและเวลาทําการ

ข้อ 9 ให้ผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหา ในทางปฏิบัติ หรือกรณีการจ่ายเงินรางวัลนอกเหนือตามระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อํานวยการ เป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

พันโท หนุน ศันสนาคม
ผู้อ้านวยการสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ที่มา : https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/13572.pdf