Acer Medical Inc. ร่วมกับ 4 โรงพยาบาล ใช้ Verisee DR วินิจฉัยภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

140

บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ร่วมขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ ด้วยการนำ Verisee DR  ซอฟต์แวร์ จาก Acer Medical Inc.  เข้ามาเพื่อช่วยในการคัดกรองผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์แม้ในพื้นที่ห่างไกล และยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์สู่ Digital Healthcare  โดย Verisee DR สามารถตรวจจับและวิเคราะห์โรคได้จากภาพถ่ายจอประสาทตาแบบเรียลไทม์ แสดงผลลัพธ์ใน 30 วินาทีหลังอัพโหลดภาพ ด้วยความแม่นยำถึง 93%

Verisee DR คือซอฟต์แวร์ประสิทธิภาพสูง ตัวช่วยวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยการนำภาพถ่ายจอประสาทตา (Fundus Image) มาประมวลผลด้วยซอฟแวร์ VeriSee DR ที่ติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมต่อกับกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา (Fundus Camera) ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ส่งผลให้ VeriSee DR มีผลการวินิจฉัยที่แม่นยำระดับใกล้เคียงกับจักษุแพทย์ถึง 93% และยังสามารถประมวลและวิเคราะห์ผลจากภาพถ่ายจอประสาทตาโดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นได้ทั้งจากสถานพยาบาลในระดับปฐมภูมิไปจนถึงหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ข้อมูลจากรายงานสถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ประเทศไทยพบอุบัติการณ์โรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 3 แสนคนต่อปี ในปี พ.ศ. 2565 มีผู้ป่วยโรคเบาหวานสะสมจำนวน 3.3 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2564 มากถึง 1.5 แสนคน สำหรับการคัดกรองผู้ป่วยรายใหม่ในปี 2566 พบว่าการคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ยังไม่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานมากถึง 5 ล้านคนจากเป้าหมายทั่วประเทศ 22 ล้านคน

นายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันแม้จะก้าวหน้าไปมาก แต่การบริการทางการแพทย์ยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร ทั้งปัญหาการขาดแคลนแพทย์ ภาวะคนไข้ที่ล้นมือ ความห่างไกลของพื้นที่ในการเข้ารับบริการ เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านั้น  Acer Medical Inc. ใช้ AI ในการช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์ Verisee DR มาตั้งแต่ปี 2019 โดยเริ่มใช้งานจริงในโรงพยาบาลที่ประเทศไต้หวัน

ด้วยความสำเร็จในประเทศไต้หวัน เอเซอร์ได้นำ Verisee DR เข้ามาทดลองใช้งานในประเทศไทยภายใต้ “โครงการความร่วมมือศึกษาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวินิจฉัยภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา”  โดยร่วมกับ 4 โรงพยาบาลได้แก่

  • โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
  • โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร จ. ปัตตานี
  • โรงพยาบาลแม่แตง จ. เชียงใหม่
  • โรงพยาบาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เพื่อการตรวจวิเคราะห์อาการภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการรอตรวจกับแพทย์ผู้ชำนาญการโดยตรง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนบุคลากร

Verisee DR ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถตรวจคัดกรองผู้ป่วยได้ครอบคลุมมากขึ้นจากการตรวจผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล รวมถึงการออกให้บริการเคลื่อนที่ ทำให้สามารถส่งต่อผู้ป่วยที่มีโรคอยู่ในระดับที่ต้องการการรักษาให้แก่จักษุแพทย์ ให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติตนแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคแต่ยังไม่ถึงระดับที่ต้องรักษาโดยจักษุแพทย์เพื่อลด / ป้องกันการเป็นมากขึ้น และยังช่วยลดอัตราการสูญเสียการมองเห็นด้วยการเข้าสู่ระบบการรักษาตั้งแต่ระยะแรกของโรคได้อย่างทันเวลา

ด้วยโครงการนำร่องนี้ เอเซอร์มุ่งหวังที่จะนำนวัตกรรม Verisee DR ให้เกิดการยอมรับและใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อ Digital Healthcare ที่ยั่งยืนและมีคุณภาพ  และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในฐานะผู้พัฒนานวัตกรรมด้วยปัญญาประดิษฐ์ รังสรรค์บริการ สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ