CAAT ชี้ นกแอร์ ดีเลย์ พบเครื่องบินไม่พอต่อรอบบิน จี้แก้ไขดีเลย์คืนเงิน ยกเลิกแจ้งล่วงหน้า 3 วัน

197
นกแอร์ ดีเลย์

CAAT ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสายการบิน นกแอร์ ดีเลย์ พบไม่สามารถนำเครื่องบินที่อยู่ในการซ่อมบำรุงกลับมาให้บริการเพียงพอต่อการปฏิบัติการบิน จี้แก้ไขจัดเที่ยวบินตามอากาศยานที่มีอยู่ ชี้มีปัญหาให้คืนเงินลูกค้า ยกเลิกเที่ยวบินแจ้งล่วงหน้า 3 วัน

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ในฐานะหน่วยงานกำกับ ดูแล ควบคุม และส่งเสริมการดำเนินงานของกิจการการบินพลเรือน ได้ประชุมร่วมกับบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา ไม่สามารถนำอากาศยานที่อยู่ในการซ่อมบำรุงกลับมาให้บริการเพียงพอต่อการปฏิบัติการบิน

โดยการหารือดังกล่าว CAAT ให้สายการบินนกแอร์ จัดมาตรการ เพื่อให้อากาศยานที่มีอยู่สามารถทำการบินได้อย่างต่อเนื่อง และติดตามอากาศยานที่ซ่อมบำรุงอยู่ให้กลับมาทำการบินได้ตามแผนเพื่อรองรับความต้องการของผู้โดยสาร

CAAT ยังเน้นย้ำว่า ให้บริษัทฯ จัดเที่ยวบินตามจำนวนอากาศยานที่สามารถจัดหามาใช้ได้ตามจริงและตามจำนวนอากาศยานที่สามารถทำการเช่าเหมาลำมาเพื่อทดแทนเท่านั้น

และหากเกิดปัญหาล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารภายในประเทศฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการคืนเงินค่าโดยสารต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่ประกาศฯ กำหนด

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้บริษัทฯ เตรียมแผนรองรับกรณีอากาศยานขัดข้อง ทั้งในส่วนการดูแลผู้โดยสารและการจัดหาอากาศยานเช่าเหมาลำเพิ่มเติม รวมถึงต้องตรวจสอบและซ่อมบำรุงอากาศยานให้มีความพร้อมก่อนนำมาให้บริการเพื่อความปลอดภัยในการให้บริการผู้โดยสาร

และ ในกรณีการยกเลิกเที่ยวบินให้บริษัทฯ พิจารณาการแจ้งผู้โดยสารให้ทราบถึงการยกเลิกเที่ยวบินก่อนกำหนดวันเวลาเดินทางมากกว่า 3 วัน หรือ 72 ชั่วโมง โดยเน้นให้แจ้งทันทีที่ทราบว่ามีเหตุต้องยกเลิกหรือมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

สำหรับการสื่อสารกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน CAAT ให้บริษัทฯ จัดเตรียมระบบการสื่อสารที่ครอบคลุมทุกช่องทางการติดต่อกับผู้โดยสาร และให้บริษัทฯ เตรียมจัดหาพนักงานให้บริการทางโทรศัพท์หรือพนักงานประจำเคาน์เตอร์เพื่อให้บริการผู้โดยสารที่ต้องการติดต่อสายการบิน เนื่องจากในเดือนธันวาคมเป็นช่วงเวลาที่ผู้โดยสารหนาแน่น

ทั้งนี้ CAAT จะประเมินความพร้อมของอากาศยานต่อจำนวนเที่ยวบินที่สายการบินสามารถให้บริการ และจะติดตามการแก้ไขปัญหาของสายการบินนกแอร์เป็นกรณีพิเศษ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้โดยสารในห้วงที่มีการเดินทางสูงนี้

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :