ครม.สัญจร เห็นชอบจัดสรรงบปี 68 กรอบวงเงิน 3.59 ล้านล้านบาท ครอบคลุม 6 ยุทธศาสตร์

597

ครม.สัญจร เห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อวางกรอบการจัดทำงบประมาณปี 2568 โดยกรอบวงเงิน 3.59 ล้านล้านบาท ครอบคลุม 6 ยุทธศาสตร์

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชวนพิศ โรงแรมณัฐพงศ์ แกรนด์ หนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อวางกรอบการจัดทำงบประมาณปี 2568 ให้กับหน่วยงานราชการที่จะเสนอของบประมาณ ตามที่สำนักงานประมาณเสนอ โดยกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ประมาณการที่ 3.59 ล้านล้านบาท

สำหรับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ มี 6 ด้าน คือ

  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตและคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  6. ยุทธศาสตร์ด้านปรับสมดุลย์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 

อ่านข่าวอื่นๆ