พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จัดกิจกรรม”ผจญภัยกับโลกการเงินกับชะชิ้ง” เสริมความรู้การเงินให้เยาวชน

81

ความรู้ทางการเงินเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้ทักษะด้านอื่น ๆ ซึ่งหากได้รับการปูพื้นฐานความรู้ที่เหมาะสมตั้งแต่วัยเด็ก จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกอย่างมหาศาลต่อตัวเด็กเองและสังคมอย่างยั่งยืน ทำให้ พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน องค์กรการกุศลของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล และ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จนนำมาสู่การริเริ่มโครงการ “ชะ-ชิ้ง” (Cha-Ching)  ส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนไทยนับ ตั้งแต่ปี 2554

นายอิฎฐ์ อภิรักษ์ติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาองค์กร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เล่าว่าชะ-ชิ้ง (Cha-Ching) เป็นการ์ตูนให้ความรู้ทางการเงินผ่านตัวละครหลักทั้ง 6 ตัว โดยมีจุดเริ่มต้นจากพรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญเรื่องความรู้ทางการเงิน หรือ Financial Literacy โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กช่วงวัย 6 – 12 ปี ที่เป็นช่วงเวลาสำคัญในการเรียนรู้ จึงได้สร้างการ์ตูน “ ชะ-ชิ้ง” ขึ้นมา โดยจับมือกับ Cartoon Network เพื่อเผยแพร่ในหลากหลายประเทศ และในประเทศไทย

นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้การ์ตูนเรื่องนี้ได้เข้าถึงและถูกนำไปใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนแก่เด็กไทยทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเด็กที่ได้รับความรู้แล้วมากกว่า 100,000 คน ในโรงเรียนกว่า 9,000 แห่ง จนนำไปสู่การต่อยอดทั้งในรูปแบบเกมออนไลน์ และกิจกรรมเวิร์คชอปต่าง ๆ ภายใต้ชื่อ “CHA-CHING MONEY ADVENTURE :ผจญภัยกับโลกการเงินกับชะชิ้ง”

ซึ่งเนื้อหาของ Cha-Ching มี 4 แกนหลัก คือ

1. การหารายได้ (Earn)

2. การเก็บออม (Save)

3. การใช้จ่าย (Spend) และ

4. การบริจาค (Donate)

โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการวางรากฐานที่ดีให้กับเด็ก เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพและธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกัน

ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า Cha-Ching เป็นมากกว่าแค่การ์ตูนแต่เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ทางการเงินแก่เด็กทั่วประเทศ

ซึ่งเป็นเวลากว่า 2 ปีแล้วที่ทางสพฐ. ได้ร่วมมือกับทาง พรูเด็นเชียล ประเทศไทยในการผลักดันหลักสูตร Cha-Ching ให้น้อง ๆ ในพื้นที่ห่างไกลได้มีความรู้ทางการเงินที่เหมาะสม ผ่านการอบรมและพัฒนาความรู้ครูโดยสมัครใจในศูนย์อบรมพัฒนาครูกว่า 185 แห่งจากทั่วประเทศ ตลอดจนการวิเคราะห์ความเข้ากันได้ของเนื้อหาใน “ชะ-ชิ้ง” กับหลักสูตรขั้นพื้นฐานในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและลดภาระการสอนของครู

ทางด้าน มล.ปริยาดา ดิศกุล กรรมการอำนวยการมูลนิธิจูเนียร์ อะชีพเม้น ประเทศไทย หรือ JA Thailand กล่าวว่า พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน พรูเด็นเชียล ประเทศไทย และ JA ต่างมีเป้าหมายและความมุ่งมั่นที่สอดคล้องกัน ในการสร้างศักยภาพให้แก่เยาวชนไทยผ่านเครื่องมือและทักษะสำคัญทางการเงินที่จำเป็นต่ออนาคต

ซึ่งทางมูลนิธิฯ ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกและประสานงานส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริงในโรงเรียน  เช่น การจัดพิมพ์หนังสือหรือสื่อการเรียนการสอน และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันผลักดันหลักสูตรให้เข้าถึงเด็กไทยจำนวนมากทั่วประเทศ