ซีพี แอ็กซ์ตร้า โชว์ผลงาน ปี 66 รับซื้อผลผลิตเกษตร 98 ล้านกก. มูลค่า 5.5 พันล้านบาท

136

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารค้าปลีกโลตัส และค้าส่งแม็คโคร เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาผลผลิตทางการ เกษตรของไทย บางช่วงราคาตกต่ำ จากภาวะผลผลิตล้นตลาด รวมถึงไม่มีตลาดที่แน่นอน

แม็คโคร-โลตัส จึงได้ผนึกกำลังร่วมกับกรมการค้าภายใน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าในแต่ละจังหวัด จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร

โดยตลอดทั้งปี 2566 แม็คโครได้รับซื้อสินค้าจากเกษตรกรรวมกว่า 98 ล้านกิโลกรัม มูลค่าขายกว่า 5,500 ล้านบาท จำหน่ายผ่านสาขาที่มีอยู่ 159 สาขาทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละท้องที่ระบายสินค้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโต

โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนายกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรไทย ผ่านการสนับสนุนใน 3 บริบทหลัก ได้แก่

  1. การให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องความต้องการของตลาด เพื่อให้เกษตรกรผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพ สม่ำเสมอ สอดคล้องตามความต้องการของตลาด
  2. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐจัดการอบรมให้ความรู้ พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการเพาะเลี้ยง เก็บเกี่ยว ขนส่ง ตลอดจนการตรวจสอบย้อนกลับ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
  3. เปิดช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการบริโภคสินค้าเกษตรไทย