“อนุทิน” ประชุม คกก.นโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ย้ำความเป็นปัจจุบัน-สังคมสูงอายุ-ยั่งยืน

179

“อนุทิน” ประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 มุ่งเน้นความเป็นปัจจุบันของสถานการณ์ให้มากที่สุด รองรับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายอนุทินกล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการหารือและร่วมงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผังเมือง ได้มอบนโยบายให้กับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการในเรื่องความเป็นปัจจุบันของสถานการณ์ให้มากที่สุด ในส่วนของการออกแบบผังเมือง การสร้างสาธารณูปโภค ขอให้คำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ด้วย

การวางแผนในการให้บริการรองรับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุให้เกิดความสะดวก สบาย เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุรู้สึกเป็นภาระของสังคม ตลอดจนเรื่องของการหาวิธีที่จะทำให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากทางภาครัฐ เช่น การรักษาพยาบาลโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ติดเตียง

อีกทั้งได้มอบนโยบายเรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก จะต้องปฏิบัติตามหลักที่เป็นกติกาใหม่ของโลก โดยได้มีการดำเนินการในเรื่องการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดมลภาวะให้น้อยที่สุด ซึ่งในส่วนนี้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาบ้านเมืองและการวางระบบต่าง ๆ ของงานผังเมือง

โดยที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบร่างรายงานประจำปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามมาตรา 10 วรรคสอง ประกอบมาตรา 75 (7)) โดยมีสาระสำคัญของรายงานประจำปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

ส่วนที่ 1 สถานการณ์ด้านการผังเมืองของประเทศไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนที่ 3 ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง พ.ศ. 2566

ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของการวางและจัดทำผังเมือง

ส่วนที่ 5 การดำเนินการจัดทำอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 6 การพัฒนาเมือง

ส่วนที่ 7 การดำเนินการเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการผังเมืองและการพัฒนาเมือง