DUSIT แก้สัญญาสำนักทรัพย์สินฯ ยืดเวลาก่อสร้าง ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เป็น 9 ปี

445
ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค

DUSIT ลงนามแก้ไขสัญญาที่ดินสร้างมิกซ์ยูส ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค กับสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ยืดเวลาก่อสร้างเป็น 9 ปี จากเดิม 7 ปี ขยับเวลาสัญญาเช่าเปลี่ยนเป็นเริ่มนับ 26 ก.ค. 69

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DUSIT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า DUSIT ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินเพิ่มเติมกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

สำหรับที่ดินตามทะเบียนของสำนักงานทรัพย์สินฯ หมายเลข 1 ตำบลศาลาแดง มุมถนนสีลม แขวงสีลม กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 21 ไร่ 55.97 ตารางวา เพื่อพัฒนาโครงการมิกซ์ยูส “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” บริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4

โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของระยะเวลาการก่อสร้างจากเดิม 7 ปี นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2567 เป็น 9 ปี นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2569

ทำให้วันเริ่มนับระยะเวลาสัญญาเช่ามีการขยับตามกัน จากเดิมนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569

ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค

ในขณะที่ระยะเวลาการเช่ายังคงเดิม กล่าวคือมีกำหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี และสิทธิต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอีก 30 ปี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิม (30 + 30 ปี)

ดังนั้น สัญญาเช่าจะมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2629 รายการเช่าที่ดินระหว่าง DUSIT และสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ตามสัญญาเช่าที่ดินฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งนี้ เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ซึ่งยอดเงินจากสัญญาเช่าที่ดินฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ไม่เกินงบประมาณสำหรับโครงการ DCP ที่ผู้ถือหุ้นของ DUSIT ได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

อ้างอิง : weblink.set.or.th

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :