RATCH – PRINC จับมือตั้งโรงพยาบาลพริ้นซ์ มุกดาหาร

335
นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธุรกิจบริการสุขภาพ ถือเป็นเป้าหมายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Non-Power ซึ่ง PRINC เป็นพันธมิตรธุรกิจหลักในการสร้างฐานธุรกิจของบริษัทฯ การลงทุนในโรงพยาบาลพริ้นซ์ มุกดาหาร เป็นการผนึกความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในการรุกธุรกิจบริการสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ต่อเนื่องจากโรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร ซึ่งเปิดให้บริการแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำหรับเงินลงทุนส่วนของบริษัทฯ ในโครงการนี้ เป็นจำนวน 75 ล้านบาท โดยจะใช้จากงบลงทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรไว้แล้ว บริษัทฯ เล็งเห็นว่าธุรกิจบริการสุขภาพยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากโครงสร้างสังคมไทยที่กำลังเปลี่ยนเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเพิ่มขึ้นของรายได้ รวมทั้งกระแสการดูแลสุขภาพของคนมีมากขึ้น ซึ่งธุรกิจนี้จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว อีกทั้งยังสามารถขยายไปสู่ความร่วมมืออื่นๆ ในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจบริการสุขภาพ และธุรกิจพลังงาน ตามแผนยุทธศาสตร์การสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งกำหนดเป้าหมายการพัฒนาธุรกิจกลุ่มนอกภาคการผลิตไฟฟ้า เพื่อเสริมความมั่นคงของรายได้และ EBITDA ของบริษัทฯ
“การลงทุนในโรงพยาบาลพริ้นซ์ มุกดาหารครั้งนี้ เป็นการสานต่อความร่วมมือกับเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ซึ่งเป็นพันธมิตรธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริการสุขภาพและมีประสบการณ์การบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน นอกจากนี้ บริษัทฯ และเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ยังร่วมกันดำเนินงานติดตั้งแผงโซลาร์พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของโรงพยาบาลในเครือ จำนวน 6 โครงการ รวมกำลังผลิต 1.2 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายที่จะดำเนินธุรกิจตอบสนองเป้าหมายการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อช่วยลดก๊าซเรือนกระจก อันเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นางสาวชูศรี กล่าว

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  “โรงพยาบาลพริ้นซ์ มุกดาหาร มุ่งเน้นให้บริการกลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหารและใกล้เคียง รวมทั้งในแขวงสะหวันเขต สปป.ลาว ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดมุกดาหาร  เน้นการให้บริการรักษาทางการแพทย์  ได้แก่ ศูนย์เฉพาะทางโรคหัวใจ  ศูนย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ กายภาพบำบัด สูตินรีเวช กุมารเวชศาสตร์ อายุรศาสตร์ ศูนย์โรคตา เป็นต้น  รวมถึงมีการลงทุนเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และในส่วนการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจะมีการออกแบบที่คำนึงถึงเรื่องการใช้วัสดุ และระบบงานวิศวกรรมต่างๆ ภายในอาคารโดยรวมที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมกันไปด้วย
โรงพยาบาลพริ้นซ์ มุกดาหาร เป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้มีโอกาสเข้าถึง บริการทางการแพทย์และได้รับการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามแผนยุทธศาสตร์การลงทุน ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ซึ่งเป็นรูปแบบบูรณาการทรัพยากรทาง การแพทย์ในด้านต่างๆ เพื่อขยายศักยภาพการให้บริการ เชื่อมโยงกันระหว่างโรงพยาบาลในเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ”