“เบทาโกร” จับมือ “มทร.ล้านนา” และ “มจธ.” ยกระดับทักษะพนักงานระดับ ปวส. ศึกษาต่อปริญญาตรี ด้วยรูปแบบ “โรงเรียนในโรงงาน”

167

26 ธันวาคม 2566 –บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)หรือ BTG” โดย “ดร.ถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์” (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารส่วนกลาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาพนักงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงานผ่านการวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาไตรภาคี” ร่วมกับ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา)” โดย “ผศ.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน” (ที่ 2 จากซ้าย) รักษาราชการแทนอธิการบดี และ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)” โดย “รศ.สุวิทย์ แซ่เตีย” (ที่ 4 จากซ้าย) อธิการบดี

เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถพนักงานเบทาโกรในระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี ในรูปแบบ “โรงเรียนในโรงงาน” ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน และการใช้โครงงานเป็นฐาน (Work & Project base learning) โดยมีคณะผู้บริหารเบทาโกร ตลอดจนคณาจารย์ และผู้บริหาร มทร.ล้านนา และ มจธ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามในครั้งนี้ ณ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ