ไทยประกันชีวิต รับการจัดอันดับเครดิตทางการเงิน AAA จากฟิทช์ เรตติ้งส์

311
ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต คงอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศที่ AAA มุมมองมีเสถียรภาพจากฟิทช์ เรตติ้งส์ ผลจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับสอง มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุม และการลงทุนที่มีเสถียรภาพ

นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า ในปี 2567 สถาบันจัดอันดับเครดิตทางการเงินระดับโลก ฟิทช์ เรตติ้งส์ (Fitch Ratings) ได้ประกาศอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากล (Insurer Financial Strength Rating: IFS Rating) ของไทยประกันชีวิตที่ ‘A-’ และอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศ (National IFS Rating) ที่ ‘AAA(tha)’ โดยมีมุมมองที่มีเสถียรภาพ

โดยฟิทช์ฯ ได้ประเมินโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่ในระดับแข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับบริษัทประกันชีวิตอื่นภายในประเทศไทย ซึ่งพิจารณาจากประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ การมีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง และการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการ

นางวรางค์ กล่าวว่า ไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตรายใหญ่อันดับสองของประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีส่วนแบ่งทางการตลาดเมื่อพิจารณาจากเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 14%

ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีความหลากหลาย ทั้งประกันชีวิต ประกันออมทรัพย์ ประกันสุขภาพ และประกันควบการลงทุน รวมถึงมีช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งและครอบคลุม ทั้งตัวแทนประกันชีวิต ธนาคารพาณิชย์ และพันธมิตรธุรกิจที่หลากหลาย

โดยเบี้ยประกันชีวิตรวมของบริษัทฯ ในปี 2566 มาจากช่องทางตัวแทนฯ 72% ช่องทางธนาคารพาณิชย์และพันธมิตร 21% และช่องทางอื่น ๆ 7%

โดยบริษัทฯ มีระดับเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2566 อยู่ที่ 398% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดไว้ที่ 140% ขณะที่การประเมินด้วย Prism Model ของฟิทช์ฯ จากข้อมูลการเงิน ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2566บริษัทฯ ยังคงมีฐานะเงินกองทุนที่เข้มแข็งอยู่เหนือระดับ “แข็งแกร่งมาก”

ด้านการดำเนินงาน บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างกำไรที่ดีในระยะยาว และไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยรักษาความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ โดยมีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 อยู่ที่ 11% ซึ่งปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี (ปี 2564 – ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2566)

โดยความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ มาจากการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างกำไรของมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB Margin) ที่ดี และลดสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ประกันออมทรัพย์ที่การันตีผลตอบแทนสูง รวมถึงกลยุทธ์การปรับราคาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานด้านการลงทุนที่มีเสถียรภาพ โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่า 3% สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ยังคงมีระดับสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ 82% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธบัตรที่ได้รับการจัดอันดับน่าลงทุนในระดับสากลหรือระดับประเทศ และการลงทุนในตราสารทุนและหน่วยลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงที่ดี โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 11% ใกล้เคียงกับปี 2565

“บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกด้าน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เอาประกันภัยแบบเฉพาะบุคคล ตามนโยบายที่มุ่งเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางการเงินและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สามารถดูแลผู้เอาประกันภัยตามสัญญากรมธรรม์ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น”