เกาะติด ประชุม ครม. (9 เม.ย.67) ลุ้นเคาะมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ – ผลศึกษา ดิจิทัลวอลเล็ต

68
ประชุม ครม.

เกาะติด ประชุม ครม. (9 เม.ย.67) ลุ้นเคาะมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ และเสนอผลศึกษา ดิจิทัลวอลเล็ต รวมถึงผลศึกษาเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex)

วันที่ 9 เมษายน 2567 การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ ก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน มีวาระการพิจารณาที่น่าสนใจหลายวาระ ได้แก่

 • สำนักงบประมาณ เสนอความเห็นหน่วยงานเศรษฐกิจ 4 แห่ง ได้แก่ กระทรวงการคลัง, สำนักงบประมาณ, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2568 เพิ่มขึ้นอีก 152,700 ล้านบาท เป็น 3.752 ล้านล้านบาท จากการจัดทำงบประมาณขาดดุลที่เพิ่มขึ้นจากกรอบเดิม 713,000 ล้านบาท มาเป็น 865,700 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเพื่อนำมาใช้รองรับการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
 • กระทรวงการคลัง เสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การขยายเพดานราคาการโอนและการชำระค่าธรรมเนียมอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 3 ล้านบาท เป็น 7 ล้านบาท การปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ปลูกบ้านใหม่ การทบทวนหลักเกณฑ์การอนุญาตซื้อบ้านและที่ดินของต่างชาติ

นอกจากนี้กระทรวงการคลัง เสนอการเตรียมมาตรการรองรับการยกระดับประเทสไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก (Thailand Vision) และขอทบทวนมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการวางระเบียบที่เป็นเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงานหรือการใช้ชีวิตของประชาชน

 • สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ เสนอผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) ที่มีมติให้ขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก 3 เดือน (20 เม.ย.-19 ก.ค.67)

วาระเพื่อทราบ

 • คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน ดิจิทัลวอลเล็ต เสนอข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล กรณีการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต
 • สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เสนอรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง ศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจของประเทศ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอให้นำแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม “สงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่อง ริมทะเลสาบสงขลา” เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก
 • กระทรวงศึกษาธิการ เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น แล้วแต่กรณี สำหรับจ้างเหมาบริการนักการภารโรง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับหลักปฏิบัติในการตรวจและรับผลทุเรียนสำหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. …
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2515) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479
 • กระทรวงแรงงาน เสนอร่างกฎกระทรวงมิให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานบางส่วนแก่นายจ้าง ซึ่งจ้างลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับงานบ้าน อันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย พ.ศ. …
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. … และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการการตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. …
 • กระทรวงการคลัง เสนอรายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2566
 • กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • กระทรวงคมนาคม เสนอผลการประชุมคณะกรรมการร่วมสำหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 8
 • กระทรวงพาณิชย์ เสนอแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2567 (แผนปฏิบัติการประจำปี 2567) และแนวทางปฏิบัติในการเจรจาและการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ
 • คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เสนอขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการดำเนินนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย และข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการบริหารจัดการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต