9 เม.ย. นี้ วันสุดท้าย! ยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90/91 ออนไลน์ จ่ายภาษีล่าช้า เสียเงินเพิ่ม + โดนค่าปรับ!

101

วันนี้ (9 เม.ย. 2567) เป็นวันสุดท้ายของการ ยื่นภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91 ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งหากไม่ยื่นหรือยื่นไม่ทันจะต้องจ่ายภาษีพร้อมเงินเพิ่ม 1.5% และค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร https://efiling.rd.go.th/
  2. กดยื่นแบบออนไลน์แล้วกดเข้าสู่ระบบ โดยสามารถเข้าสู่ระบบด้วย รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของระบบ e-Filing และระบุ Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย) พร้อมทั้งดำเนินการกรอกรหัส One Time Password (OTP) ผู้เสียภาษีสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการทุกอย่างบนระบบ My Tax Account ยกเว้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงินได้/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือสามารถยืนยันตัวตนผ่าน (1) National Digital ID (NDID) (2) แอปพลิเคชัน ThaID (3) แอปพลิเคชัน เป๋าตัง
  3. เลือกยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91
  4. เลือกใช้ข้อมูลเงินได้ และ ลดหย่อน ที่ระบบมีหรือกรอกข้อมูลด้วยตัวเอง
  5. หากเลือกใช้ข้อมูลเงินได้และลดหย่อนที่มีในระบบให้ตรวจสอบข้อมูลแล้วกดยื่นแบบโดยใช้ข้อมูล หากเลือกกรอกข้อมูลด้วยตัวเองให้กรอกข้อมูลเงินได้และค่าลดหย่อนที่มีแล้วกดยื่นแบบ
  6. ระบบจะให้ตรวจสอบข้อมูลและขึ้นจำนวนภาษีที่ต้องชำระหรือข้อมูลภาษีที่จะได้คืน โดยสามารถเลือกได้ว่า ต้องการขอคืนเงินภาษีที่ชำระเกินไว้หรือไม่
  7. กดยืนยันการยื่นแบบ

หากยื่นภาษีไม่ทันต้องทำอย่างไร

ต้องไปยื่นแบบด้วยตัวเองที่สาขาของกรมสรรพากร โดยเตรียมเอกสารแสดงรายได้ กรณีมีเงินเดือนอย่างเดียว (ภ.ง.ด. 91) ได้แก่ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) กรณีมีเงินได้ประเภทอื่น (ภ.ง.ด. 90) เช่นหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ใบเสร็จรับเงินค่าวตถุดิบ รายงานเงินสดรับ-จ่าย ตามที่กรมสรรพรกรกำหนด และ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษี เช่น หนังสือรับรองการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต หนังสือรับรองดอกเบี้ยกู้ยืมจากธนาคาร

ยื่นภาษีไม่ทันต้องจ่ายค่าปรับ

  1. กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่ม1.5% ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท แต่สามารถขอลดค่าปรับได้
  2. กรณีไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระค่าปรับเพียงอย่างเดียว

ที่มา: กรมสรรพากร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง