บอร์ด OR ไฟเขียวจ่ายปันผลงวดครึ่งหลังปี 66 หุ้นละ 0.27 บาท รวม 3.24 พันล้านบาท

216

“บอร์ด OR” ไฟเขียวจ่ายปันผลงวดครึ่งหลังปี 66 ทั้งหมด 1.2 หมื่นล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.27 บาท รวม 3.24 พันล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 29 เมษายน 2567

ตามที่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ว่า มติที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของปี 2566 จำนวน 431,140,000 บาท คิดเป็นประมาณ 5% ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการประจำปี 2566

รวมถึง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทครึ่งแรกของปี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 -30 มิถุนายน 2566) ที่อัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 12,000,000,000 หุ้น รวมจำนวน 3,000,000,000 บาท และ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

ขณะเดียวกัน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทครึ่งหลังของปี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 -31 ธันวาคม 2566) ที่อัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 12,000,000,000 หุ้น รวมจำนวน 3,240,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่
ปรากฎรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Rccord Date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 29 เมษายน 2567

อีกทั้งที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน และเลือกดั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน
เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ตามรายชื่อที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

  1. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งแทน นายรวิศ หาญอุตสาหะ)
  2. นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร กรรมการอิสระ
  3. ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ กรรมการ
  4. นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล กรรมการ
  5. นายธวัชชัย ชีวานนท์ กรรมการอิสระ