อีสท์สปริง IPO เทอมฟันด์พันธบัตรมุ่งรักษาเงินต้น อายุ 6 เดือน คาดยีลด์ 2 % ต่อปี

482
eastspring บลจ.อีสท์สปริง

บลจ. อีสท์สปริง ออกกองทุนเทอมฟันด์พันธบัตรมุ่งรักษาเงินต้น “ES-GOVCP6M15” อายุ 6 เดือน เปิดขาย 11-19 เม.ย.นี้ ชูโอกาสรับผลตอบแทน 2 % ต่อปี ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M15 (ES-GOVCP6M15) อายุ 6 เดือน มูลค่าโครงการ 7,000 ล้านบาท

เป็นกองทุนประเภทเทอมฟันด์ที่ผู้ลงทุนจะมีโอกาสได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุน ระหว่างวันที่ 11-19 เมษายนนี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

กองทุน ES-GOVCP6M15 มีนโยบายนำเงินไปลงทุนใน ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน เพียงครั้งเดียวและถือครองทรัพย์สินที่ลงทุนจนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) ในสัดส่วนประมาณ 100% ของมูลค่าสินทรัพย์กองทุน ( NAV)

โดยคาดหวังจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 2.24% ต่อปีของ NAV ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายประมาณ 0.24% ต่อปีของ NAV แล้ว ผู้ลงทุนจะได้รับประมาณการผลตอบแทนอยู่ที่ 2.00% ต่อปีของ NAV

ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดอายุกองทุน ES-GOVCP6M15 บลจ.อีสท์สปริง จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ และทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่บลจ.อีสท์สปริง เปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ

อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน