ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง FM เล็งขาย IPO 376 ล้านหุ้น เข้า SET ครึ่งปีหลัง

921
ฟู้ดโมเม้นท์ fm

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง ฟู้ดโมเม้นท์ หรือ FM เล็งขาย IPO 376 ล้านหุ้น เข้า SET ครึ่งปีหลัง นำเงินปรับปรุงสายผลิตเดิม ขยายกำลังการผลิตโรงเชือด-ชำแหละไก่และโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ปี 66 รายได้ 5,782 ล้านบาท กำไร 255 ล้านบาท

นางดาริน กาญจนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ในฐานะ ที่ปรึกษาทางการเงินของ บมจ.ฟู้ดโมเม้นท์ (FM) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของFM เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

FM จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 376.95 ล้านหุ้น คิดเป็น 38.16% ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 2.00 บาทต่อหุ้น และจะนำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร – หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม คาดเข้าเทรดได้ภายในช่วงครึ่งหลังปี 2567

นายณัฐพล ดุษฎีโหนด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FM กล่าวว่า ภายหลังการการระดมทุนFM จะนำเงินที่ได้ไปลงทุนเพื่อปรับปรุงสายการผลิตเดิม และขยายกำลังการผลิตของโรงเชือดและชำแหละไก่และโรงงานแปรรูปเนื้อไก่เพื่อรองรับ การขยายธุรกิจไปยังประเทศใหม่ๆ เพิ่มเติม และลงทุนในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงหรือธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ของกลุ่มบริษัทฯรวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจและคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์

FMประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจอาหาร (Food Focus) ที่มุ่งเน้นธุรกิจผลิตและจำหน่ายไก่แปรรูปปรุงสุก (CAV Products) เป็นหลัก

บริษัทได้นำเนื้อไก่สดจากที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไก่ชำแหละมาเป็นวัตถุดิบผลิต CAV Products และสามารถใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของไก่ โดยไม่มีส่วนสูญเสียจากกระบวนการผลิต (Zero Wasted) โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

  1. บริษัท เอฟแอนด์เอฟฟู้ด จำกัด (FF) ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายไก่ชำแหละ
  2. บริษัท สปริงคิทเช่น จำกัด (SK) ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนไก่แปรรูป
  3. บริษัท เอฟแอนด์เอฟเพ็ทฟู้ด จำกัด (FFPF) ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง (ปัจจุบันยังไม่ได้มีการดำเนินธุรกิจ)

นายสุเมธ มาสิลีรังสี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินFM กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในช่วงปี 2564-2566 บริษัทมีรายได้รวม 4,166.42 ล้านบาท 5,825.72 ล้านบาท และ 5,782.16 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 183.72 ล้านบาท 840.67 ล้านบาท และ 254.69 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิ 4.43%, 14.48% และ 4.42% ของรายได้จากการขาย

ปัจจุบันFM มีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,575 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี