นอร์ทกรุงเทพโพลเผยผลสำรวจ ปชช. 69.9% อยากได้ “ดิจิทัลวอลเล็ต” ส่วนใหญ่ใช้ซื้อของในชีวิตประจำวัน

641

นอร์ทกรุงเทพโพล เผยผลสำรวจประชาชน คิดอย่างไรกับเงินดิจิทัล วอลเล็ต 10,000 บาท พบ 69.9% ต้องการ ดิจิทัลวอลเล็ต 50.4% ต้องการใช้ซื้อของใช้ในชีวิตประจำวัน 14.4% มองเกณฑ์ยังไม่เหมาะสม

16 เม.ย.2567 ผศ.ดร.สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล หัวหน้าแผนกวิจัย สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (นอร์ทกรุงเทพโพล) เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน “คิดอย่างไรกับเงิน ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท” จำนวน 1,400 ราย ในช่วงวันที่ 12–14 เม.ย.2567 จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พบว่า ประชาขนมีความเข้าใจนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ระดับมาก 17% ระดับค่อนข้างเข้าใจ 48% ระดับไม่ค่อยเข้าใจ 28% และไม่เข้าใจเลย 7.6%

ด้านความเหมาะสมในหลักเกณฑ์และมาตรการในแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท พบว่า

มีความเห็นว่าเหมาะสมมาก 18.1% ค่อนข้างเหมาะสม 40.9% ไม่เหมาะสม 14.7%

สำหรับผลสำรวจด้านความต้องการ พบว่า

ประชาชนมีความต้องการรวม 69.9% แบ่งเป็น ความต้องการในระดับมาก 38% ค่อนข้างต้องการ 31.9% และ ไม่ต้องการรวม 30.1% แบ่งเป็น ไม่ค่อยต้องการ 18.4% และไม่ต้องการเลย 11.7%

ด้านประโยชน์ของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตในการกระตุ้นเศรษฐกิจ พบว่า

มีประโยชน์ในระดับมากที่สุด 22.4% มีประโยชน์ค่อนข้างมาก 32.7% มีประโยชน์ค่อนข้างน้อย 26.5% และ มีประโยชน์น้อยที่สุด 11.4%

สำหรับผลสำรวจถึงเงินดิจิทัลวอลเล็ตสามารถแบ่งเบาภาระในครัวเรือนได้มากน้อยเพียงใด พบว่า

แบ่งเบาได้ในระดับมากที่สุด 21.4% แบ่งเบาได้ค่อนข้างมาก 40.9% แบ่งเบาได้ค่อนข้างน้อย 29.1% และ แบ่งเบาได้น้อยที่สุด 8.6%

ด้านดิจิทัลวอลเล็ต สามารถเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศมากน้อยเพียงใด พบว่า

เพิ่มได้ในระดับมากที่สุด 17.7% เพิ่มได้ค่อนข้างมาก 39.5% เพิ่มได้ค่อนข้างน้อย 31.9% และ เพิ่มได้น้อยที่สุด 10.9%

ขณะที่หากได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทจากรัฐบาลจะวางแผนใช้เงินเพื่อสิ่งใด พบว่า

คนไทยต้องการใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อของใช้ในชีวิตประจำวัน 50.4% สินค้าทั่วไป 25.7% ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม 22.4% และอื่น ๆ 1.4%

สำหรับผลสำรวจว่านโยบายการแจกเงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 บาทควรดำเนินการต่อไปหรือไม่ พบว่า

ควรดำเนินการต่อ 57.5% ควรดำเนินการต่อแต่ควรมีการปรับปรุงเงื่อนไข 31.9% และไม่ควรดำเนินการต่อ 10.6%

ดิจิทัลวอลเล็ต

อ่านข่าวอื่น ๆ