STARK ยันยังดำเนินธุรกิจตามปกติ หลังยื่นขอรับชำระหนี้คดีฟื้นฟู PDITL 2.55 หมื่นลบ.

456
หุ้นกู้ STARK

STARK ยืนยันบริษัท-บริษัทย่อยยังดำเนินธุรกิจตามปกติ หลังยื่นขอรับชำระหนี้คดีฟื้นฟูกิจการบริษัทย่อย PDITL กว่า 2.55 หมื่นล้านบาท

วันที่ 18 เมษายน 2567 บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK แจ้ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าตามที่เจ้าหนี้ทางการเงินจำนวน 4 รายของบริษัท เลปส์ ดอด์จ อินเตอร์ชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (PDITL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ร่วมกันยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ PDITL ต่อศาลล้มละลายกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟฟ 24/2566 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ PDITL ดำเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้ง บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวชอรี่ เซอวิสเซส จำกัด เป็นผู้ทำแผน และเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้มีโฆษณาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ลูกหนี้ ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567 (“คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน”) ลงในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ตามมาตรา 90/26 ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เจ้าหนี้ของ PDITL จะต้องยื่นขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการโดยการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และตั้งผู้ทำแผนลงในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2567

ในการนี้ บริษัทในฐานะเจ้าหนี้ของ PDITL ได้ดำเนินการยื่นขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของ PDITL ตามมูลหนี้ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงมูลหนี้ตามตั๋วแลกเงิน มูลหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน มูลหนี้ตามเช็ค และมูลหนี้ตามสัญญาค้ำประกัน รวมเป็นต้นเงินจำนวนประมาณ 24,400,000,000 บาท และ 15,000,000 ดอลลาร์ พร้อมดอกเบี้ยคำนวณ ถึงวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการจำนวนประมาณ 590,000,000 บาท ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้บริษัทจะได้รับคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้ตามที่ยื่นขอรับชำระหนี้หรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับ

(ก) กระบวนการพิจารณาคำขอรับชำระหนี้ ซึ่งเจ้าหนี้รายอื่น PDITL ในฐานะลูกหนี้ และผู้ทำแผนมีสิทธิที่จะโด้แย้งคำขอรับชำระหนี้ดังกล่าวของบริษัท

(ข) แผนฟื้นฟูกิจการที่จะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบด้วยมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ และศาลล้มละลายกลาง ตามวิธีการและะยะเวลาที่กำหนดไว้ภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

อย่างไรก็ดีบริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทและบริษัทย่อยที่สำคัญรายอื่นยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติ

หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของ PDITL ประการใด บริษัทจะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

📌 อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับ หุ้น STARK ทั้งหมด ได้ที่นี่ 📌