รมว.คลัง แบ่งงาน 3 รมช. แล้ว มีผล 7 พ.ค. 67

904
รมว.คลัง

รมว.คลัง แบ่งงาน 3 รัฐมนตรีช่วยแล้ว คุม กรมบัญชีกลาง ออมสิน กรุงไทย ธอส. ไอแบงก์ กองสลาก เอง “จุลพันธ์” กำกับ 3 กรมจัดเก็บภาษี – ธ.ก.ส. “เผ่าภูมิ” กำกับ สศค. สคร. EXIM BANK ธพว. “กฤษฎา” กำกับ สบน. สคฝ. คปภ.

8 พ.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามคำสั่งแบ่งงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 3 ราย แล้ว โดย

1. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

มีอำนาจในการสั่งการการอนุญาต การอนุมัติ การกำกับดูแล และการปฏิบัติราชการหรือดำเนินการอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะพึงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี สำหรับงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐในกำกับ ดังนี้

1.1. สำหรับงานของส่วนราชการในสังกัด ดังนี้

  • กรมศุลกากร
  • กรมสรรพากร
  • กรมสรรพสามิต

1.2. เรื่องที่เป็นราชการอันเกี่ยวกับงานซองรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานซองรัฐในกำกับ ดังนี้

  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • องค์การสุรา
  • โรงงานไพ่
  • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

2. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

มีอำนาจในการสั่งการการอนุญาต การอนุมัติ การกำกับดูแล และการปฏิบัติราชการหรือดำเนินการอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะพึงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี สำหรับงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐในกำกับ ดังนี้

2.1. สำหรับงานของส่วนราชการในสังกัด ดังนี้

  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
  • กรมธนารักษ์

2.2. เรื่องที่เป็นราชการอันเกี่ยวกับงานของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐในกำกับ ดังนี้

  • บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
  • กองทุนการออมแห่งชาติ
  • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
  • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.)

3. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

มีอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การกำกับดูแล และการปฏิบัติราชการหรือดำเนินการอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะพึงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี สำหรับงานของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐในกำกับ ดังนี้

3.1. สำหรับงานของส่วนราชการในสังกัด ดังนี้

  • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

3.2. เรื่องที่เป็นราชการอันเกี่ยวกับงานของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐในกำกับ ดังนี้

  • การยาสูบแห่งประเทศไทย
  • สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  • สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

ทั้งนี้ การมอบอำนาจ ตามข้อ 1 – ข้อ 3 ไม่รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกิจการที่กระหรวงการคลังถือหุ้น งานที่เป็นเรื่องนโยบาย เรื่องที่ต้องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีและเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งเป็นอย่างอื่น

โดยการมอบหมายการปฏิบัติราชการแทนกัน ในกรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังผู้ใดไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่อยู่เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนและเมื่อมีการใช้อำนาจตามที่มอบไว้ตามคำสั่งนี้แล้ว ให้ผู้รับมอบอำนาจรายงานผลการใช้อำนาจต่อผู้มอบอำนาจ เป็นระยะตามความเหมาะสมในแต่ละเรื่องด้วยบรรดาคำสั่ง หรือหนังสือมอบอำนาจใดที่มีการมอบอำนาจไว้แล้ว ซึ่งมีข้อความเหมือนหรือขัดแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ธนาคารอิสลาม (ไอแบงก์) และ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รมว.คลัง เป็นผู้กำกับเอง

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :