วาย.เอส.เอส. ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 160 ล้านหุ้น ใช้คืนหนี้แบงก์-ขยายลงทุน

284

“วาย.เอส.เอส.” ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 160 ล้านหุ้น เข้า mai ใช้คืนหนี้แบงก์ ขยายลงทุน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

บมจ.วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) (YSS) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น คิดเป็น 26.67% ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมดภายหลัง IPO และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ (Sector) ยานยนต์ โดยมี บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น

  1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นไม่เกิน 16.67% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO
  2. หุ้นสามัญ โดย Victory Rise Holdings Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นไม่เกิน 10%

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

  1. ชำระเงินกู้ยืมธนาคาร
  2. เพื่อใช้สำหรับลงทุนในเครืองจักรและปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถึงการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่
  3. เพื่อใช้สำหรับการลงทุนขยายช่องทางการจัดจำหน่ายในหรือต่างประเทศ
  4. เพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ
  5. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

YSS ประกอบธุรกิจ วิจัย พัฒนา ผลิต และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โช้คอัพประสิทธิภาพสูง (High-Performance) ได้รับการยอมรับในมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ชันนำ เช่น มาตรฐานสินค้า Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) จากสถาบัน Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) – Federal Motor Transport Authority จากประเทศเยอรมนี YSS เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในโลกที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ABE และบริษัทฯ ยังผ่านระบบมาตรฐานอื่นๆ เช่น QS9000 ISO/TS16949 ISO9001 จาก TUV RHEINLAND เป็นต้น

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์โช้คอัพของบริษัทฯ เป็นสินค้าทีถูกเลือกใช้โดยผู้ชนะการการแข่งขันระดับนานาชาติหลากหลายรายการ (World Champion Product) เช่น โช้คอัพของบริษัทฯ ถูกเลือกใช้โดยผู้ชนะการการแข่งขันรายการ World Supersport 300 ต่อเนื่องติดต่อกัน 4 ปี นับตั้งแต่ปี 2563-2566 เป็นต้น

โดยบริษัทฯ มีประสบการณ์การผลิตสินค้าโช้คอัพมาอย่างยาวนาน เริ่มการผลิตสินค้าโช้คอัพนับตังแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2526 บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาโช้คอัพเทคโนโลยีแก๊สในรถจักรยานยนต์รายแรกของประเทศไทย และผลิตสินค้าที่เกียวข้องกับระบบกันกระเทือนมากกว่า 8,000 รายการ ครอบคลุมสินค้ารถจักรยานยนต์ รถยนต์ เอทีวี ยูทีวี และยานยนต์ชนิดต่างๆ กว่า 3,000 รุ่น

รวมถึง ยังมีการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมสำหรับช่วงล่างและการซ่อมบำรุงโช้คอัพ เช่นสปริง นามันโช้ค (Shock Fluid & Fork Fluid) ชุดซ่อม (Repair Kit) ชุดติดตั้ง (Mounting Kit)

นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการหลังการขาย เช่น การให้บริการติดตั้ง ปรับแต่ง และตรวจเช็คสภาพ ผ่านศูนย์ให้บริการของบริษัทฯ และผู้ให้บริการภายนอก และบริการการเคลมสินค้าผ่านศูนย์บริการตัวแทนโดยผู้ให้บริการภายนอก

บริษัทมีการจัดจำหน่ายสินค้าทังในประเทศและต่างประเทศหลากหลายช่องทาง ได้แก่ ช่องทางตัวแทนจัดจำหน่าย (Distributor/ Dealer) ช่องทางออนไลน์ ช่องทางโชว์รูม ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีการส่งออกสินค้าโช้คอัพภายใต้แบรนด์ YSS ไปยังตัวแทนจัดจำหน่ายในต่างประเทศมากกว่า 30 ประเทศ ซึงรวมถึงประเทศทีมีมาตรฐานสินค้าระดับสูง เช่น เยอรมนี อังกฤษ ฝรังเศส อิตาลี สเปน และญีปุน

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มี.ค.2567 มีบริษัท วันวิคตอรี โฮลดิ้ง ถือหุ้น 60% หลัง IPO จะลดเหลือ 50% Victory Rise Holdings Limited ถือ 12% หลัง IPO จะไม่มีการถือหุ้นต่อไป กลุ่มพานิชเกษม ถือ 9.85% จะลดเหลือ 8.21% กลุ่มพันเลิศกิจสกุล 8.84% จะลดเหลือ 7.37% กลุ่มลิมปนชัยพรกุลและอัศวเทววิช 2.87% จะลดเหลือ 2.40% นายเฮนรีคัส โจเซฟส มาเรีย เอสเซนส์ และครอบครัว 4.20% จะลดเหลือ 3.50%

ผลประกอบการปี 64-66 บริษัทมีรายได้จากการขาย เท่ากับ 1,043.54 ล้านบาท 1,057.18 ล้านบาท และ 1,028.73 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรสุทธิ เท่ากับ 137.66 ล้านบาท 119.88 ล้านบาท และ 105.60 ล้านบาท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,194.53 ล้านบาท หนี้สินรวม 427.51 ล้านบาท และส่วนผู้ถือหุ้น 767.02 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ