บอร์ด เมืองไทยประกันภัย เห็นชอบแต่งตั้ง “ปุณฑริกา ใบเงิน” และ “วาสิต ล่ำซำ” นั่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่ 1 ก.ค.67 เป็นต้นไป

470

เมืองไทยประกันภัย เผยบอร์ดบริษัท มีมติเห็นชอบให้ “ปุณฑริกา ใบเงิน” และ “วาสิต ล่ำซำ” ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

  1. นางปุณฑริกา ใบเงิน จากกรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ให้ตำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
  2. นายวาสิต ล่ำซำ จากกรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป