“KEX” ประกาศปรับเปลี่ยนกรรมการบริษัทใหม่ หลังทุนจีน S.F.Holding เข้าเทคโอเวอร์

558
SF Express

“KEX” ประกาศปรับเปลี่ยนกรรมการบริษัทใหม่ หลังทุนจีน S.F.Holding เข้าเทคโอเวอร์ และทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดสำเร็จลุล่วงไปเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567.

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ว่า บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เอส.เอฟ. โฮลดิ้ง จำกัด (S.F. Holding Co., Ltd.) โดยการถือหุ้นผ่านบริษัท เอสเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทซึ่งได้สำเร็จลุล่วงไปเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

โดยที่ประชุมคณะกรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้ เพื่อให้โครงสร้างและอำนาจของคณะกรรมการ บริษัทสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นใหม่ของบริษัท โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารจัดการบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

1. มีมติรับทราบการลาออกของกรรมการของบริษัท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

1) นายซลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

2) นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการ และ

3) นายชุน ซัง ฉ่อย กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนที่กรรมการเดิมที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

1) นางสาวซิน หวัง กรรมการแทนที่นายซลัช ชินธรรมมิตร์

2) นางสาวบี ที่อุย กรรมการแทนที่นายกวิน กาญจนพาสน์ และ

3) นายฮอย ซิง ยง กรรมการแทนที่นายซุน ซัง ฉ่อย

3. มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของนายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล และอนุมัติการแต่งตั้ง งนางสาวซิน หวัง เป็นประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 3 ราย และประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 รายดังนี้

1) นางสาวซินหวัง ประธานกรรมการบริษัท

2) นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล กรรมการ

3) นายคินเส็ง เน็ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4) นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการ

5) นางสาวบีที อุย กรรมการ

6) นายฮอยซิงยง กรรมการ

7) นายประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

8) นางสาวฮวี่ เหลง ไอลืน โหยว กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

9) นายกำธร ตติยกวี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนใหม่จำนวน 2 ราย ดังต่อไปนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

1) นางสาวซิน หวัง และ

2) นางสาวบี ที อุย

5. มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของ นายประสัณห์ เชื้อพานิช และอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวชิน หวัง เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

โดยภายหลังการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนใหม่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะประกอบไปด้วยกรรมการ
4 รายดังนี้

1) นางสาวชิน หวัง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2) นายประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3) นางสาวฮวี่ เหลง ไอลีน โหยว กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ตอบแทน และ

4) นางสาวบี ที อุย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

เดิม

“(1) นายคิน เส็ง เน็ง หรือ นายกวิน กาญจนพาสน์ หรือ นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล หรือ นายชุน ซัง ฉ่อย หรือนายวราวุธ นาฤประดิษฐ์ หรือ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท สำหรับกิจการใด ๆ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 125,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) หรือ

(2) นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล หรือ นายคิน เย็ง เน็ง หรือ นายซุน ซัง ฉ่อย หรือ นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายกวิน กาญจนพาสน์ หรือ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท สำหรับกิจการใด ๆ ที่มีมูลค่าเกิน 125,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาท)”

เสนอแก้ไข

“นายคิน เส็ง เน็ง หรือ นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล หรือ นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ หรือ นางสาวชิน หวัง หรือ นางสาวบี ที่ อุย หรือ นายฮอย ชิง ยง กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

7. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทจำนวน 1 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 30

8. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 112567 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท และ

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567